tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP
Dẫn nhập

       Ngày tôi chạy giặc thật là sang

       Quân Pháp đưa đi có mấy ngàn

       Tả chi tàu chiến ngăn đầy bến

Hữu dực xe tăng đón chật đàng

  Tàng lộng phi cơ che rợp đất

  Tiểu liên rốc kết tợ ngô rang

  Tâm long đại bác như pháo nổ

    Hoan hô bom dội chúc bình an

                   

              Hòa Thượng Thái Không

(Trưởng tử của Hòa thượng Lê Khánh Hòa)

Từ khi đất nước bị đô hộ, người Pháp đã cố tình thay thế tất cả những gì truyền thống của Dân tộc Việt-Nam từ Tôn giáo, Văn hóa, giáo dục, phong tục, tập quán… Người dân phải sống trong cảnh nô lệ lầm than, sưu cao thuế nặng. Con người chẳng khác gì hàng hóa phải đóng thuế thân. Chư Tăng thường bị chính quyền bắt làm xâu. Phật-giáo thời bấy giờ bị kỳ thị ngày càng đi xuống, chỉ còn hình thức cúng bái, mê tín dị đoan. Chư Tăng hầu hết chỉ lo cúng đám, làm nghề sinh nhai. Đến nổi ông Tăng không khác gì người tục! Đạo Phật bấy giờ bị người chê là yếm thế, tiêu cực hay nhu nhược.

Hòa chung nhịp đập của dân tộc, khi nước nhà gặp nạn ngoại xâm, toàn dân nhất tề chiến đấu giành lại độc lập, thì Phật giáo không thể đứng ngoài cuộc, như trong kinh Trường A Hàm có nói: “Cứu quốc hộ dân nhi đấu giả, đắc phước vô tội” nghĩa là vì cứu nước bảo vệ nhân dân mà chiến đấu là việc làm có phước không có tội. Mặc dù trong Qui Sơn Cảnh Sách có dạy: “Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành” nghĩa là tất cả việc ác không làm, còn việc thiện thì nên làm. Điều đó cho thấy thiện là việc nên làm. Nên khi bàn về chữ thiện, chư tổ thường dạy “Tác phước vị vi thiện, phúng kinh vị vi nguyện, bất như đương quyền hành phương tiện, vạn sự môn trung phương tiện đệ nhất” Làm phước, tụng kinh là tốt nhưng chưa gọi là tốt nhất, chẳng bằng đương thời làm việc đúng, tất cả muôn việc trên đời làm đúng là bậc nhất.

Tất cả muôn việc trên đời làm đúng là làm theo hạnh nguyện của chư Phật đem lại hạnh phúc và lợi ích cho số đông loài người và chư thiên. Hơn thế nữa, người tu tập không thể tách rời, không lo cái khổ của quần chúng nhân dân, như Lục Tổ Huệ Năng từng nói “Bồ đề giác bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ đề du như cầu thố giác” Sự giác ngộ của đạo Phật không rời thế gian; rời thế gian mà tìm đạo Phật như tìm sừng thỏ.

Thật vậy, khi nước nhà lâm nguy thì Phật giáo suy vi, ngược lại nước nhà cường thịnh thì Phật giáo mới được tăng trưởng. Do đó, chư Tổ, chư Tôn đức đem “sĩ khí yêu nước” xây dựng đạo pháp cũng là xây dựng dân tộc, xây dựng dân tộc cũng là xây dựng đạo pháp.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 325
Pháp Âm: 1700
Đang truy cập
Hôm qua: 113
Tổng truy cập: 521954
Số người đang online: 22