tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Do nhân duyên gì gọi là Quan Thế Âm (Phẩm Phổ Môn 3)