tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Am Thanh Vi Diệu

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Traêng thu daï khuùc

Ñaáng Theá Toân tuyeân daïy, chæ ñöôøng veà nôi chaùnh taâm

Thôm höông Nieát Baøn, AÙnh ñaïo huy hoaøng

Veà vui an höôûng caûnh Taây Phöông

Phaùp aâm vi dieäu Taàn Giaø Ca Laêng hoùt vang.

Ngaøy ñeâm con vui gioù maùt an laønh

Thổi bao khổ lụy pháp sầu trần ai nơi thế gian.

Voïng coå

Caâu 1: AÂm thanh toái thaéng Nam moâ A Di Ñaø Phaät laø chaân nieäm voâ thöôïng giaùc nhö caù kình ngö coù theå bôi loäi töï taïi trong ñaïi döông khoå naõo, maø chaúng bò vuøi choân bôûi soùng döõ öu … phieàn. AÂm thanh nieäm Phaät phaù tan moïi taø kieán xích xieàng. Nuoâi lôùn caên laønh trong töøng taâm nieäm, röûa saïch göông môø buïi nhieãm traàn ai - Taùnh chôn xưa nay hieån hieän chaúng nhaït phai, ñaày ñuû dieäu duïng sc mu sieâu vieät. Chuyeån hoùa ñòa taàng voâ minh muoân thöôû, daãn ngöôøi veà đường chân taâm giaûi thoaùt.

Caâu 2: Bôûi do voïng taâm maø chuùng sanh troâi laên laën nguïp trong ba coõi saùu ñöôøng. Trieàn mieân khoå taän giöõa ñeâm tröôøng. Noái tieáp bieán hieän trong doøng töông tuïc, nhöng choã hoäi quy cuõng khoâng rôøi taâm sanh dieät saùt na - AÂm thanh vi dieäu haøng phuïc chöôùng ma, laø choã cö truù cuûa moïi nghóa lyù. Höôùng heát thaûy muoân loaøi xa rôøi neûo khoå, đạt trn nieàm vui daïo coõi thöôøng chôn.

 Lyù Ba Tri

Con höôùng tin töôûng vaõng sanh

AÂm höôûng Phaät Töø nieàm vui say ñaém

Ngaøn höông, danh saéc choùi chang

Chín phaåm sen vaøng hoa baùo thieän duyeân

Con quyeát chí tu thaân, ñem taâm veà Lieân Bang

 Con quyeát chí tu thaân, ñem taâm veà Lieân Bang

Voïng coå

Caâu 5: Tieáng nieäm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät nhö laøn gioù maùt gia trưa hè nóng bng, ñaõ thi vaøo trong taâm ngöôøi haønh giaû giaây phuùt an … laønh. Naõo phieàn tan bieán theo từng nieäm chaân thaønh. Thöùc tænh keû meâ giöõa doøng ñieân ñaûo. Naéng tan söông môø moät sôùm ban mai – Quay veà hoøn ñaûo chôn taùnh baûn lai, thôm höông vò ñoùa hoàng sen tinh khieát. Chaúng bò uế nhieãm tham saân kieâu maïn, luïc duïc thaát tình giöõa choán moäng traàn.

Caâu 6: AÂm thanh nieäm Phaät laø Phaùp giôùi laøm tieâu tan phieàn luïy coõi ba ngaøn. Coøn ñaâu tham chp toäi loãi buoäc raøng.  Laéng nheï saàu vöông tìm veà bieån giaùc. Vui vaày coõi laïc trong tieáng nieäm chaân kinh – Tieâu tröø nghieäp chöôùng Tònh ñoä vaõng sinh. Oan khieân ñoïan dieät coõi loøng hoa nôû. Thanh thaûn toïa treân ñaøi sen Cöïc Laïc, ngaøy nghe tieáng phaùp taêng tröôûng caên laønh.  

Di Ñaø sáu ch thanh aâm

Ñöùc uy dieäu duïng coõi taâm nhim maàu

Hôõi ai muoán thoaùt khoå saàu

Mau nöông Phaät nieäm, qua caàu Tònh Nhö.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1634
Đang truy cập
Hôm qua: 134
Tổng truy cập: 515368
Số người đang online: 11