tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Bông Hồng Tháng Bảy

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

             Ñaøn coø traéng voäi bay qua

Cho con nhaén gôûi tình xa queâ nhaø

Nghe nhö coù tieáng meï giaø

Lôøi cha vaãy goïi chieàu taø gioù Ñoâng

Traêng thu daï khuùc

 Caùnh, chim phieâu baïc gôûi tình veà nôi coá höông. Xa caùch daëm ngaøn, vaãn nhôù queâ nhaø. Duø muoân thu maõi khoâng queân. Nhôù ñeâm giao hoäi ngaøy raèm Vu Lan hieáu nhaân.

Voïng coå

Caâu 1: Theo caùnh chim mang gioù ngaøn phöông thoåi khaép muoân nôi raéc nhöõng haït vaøng öôm quaû bieác, nhöng töø loøng ñaát daäy chaân höông con vaãn nghe dìu dòu moät moái thaâm … tình. Thieân aâm rung ñoäng löu maõi boùng hình. Söông gioù taûo taàn nhoïc nhaèn bao quaûn, meï vaãn aâm thaàm chôø ñôïi ñöùa con xa - Con nghe loøng mình im vaéng bao la, bôûi tình cuûa meï traûi daøi theo naêm thaùng. Doõi böôùc chaân con treân ñöôøng vaïn daëm, aùnh maét meï buoàn töøng ñeâm thao thöùc.

Nhaët caùnh hoa rôi chôït thaáy buoàn

Nhoû töøng gioït leä nhôù meï thöông

Caâu 2: Leân chuøa ñoát neùn höông ngaøy Vu Lan baùo hieáu, Thaày caøi treân ngöïc aùo con moät ñoùa hoa hoàng. Con möøng vui roän raõ trong loøng. Ñoùa hoa laø bieåu töôïng tình yeâu thöông baát dieät, gôûi gaém taâm tö tình meï nghóa cha. Phaän laøm con sao queân ñöôïc ñaáng taïo sanh, ngöôøi lo cho töøng mieáng aên giaác nguû, daét dìu con treân caàu tre laéc leûo ñeå neõo ñöôøng con ñi laø böôùm laø hoa.

Noùi loái

             Thaùng baûy thu veà leä chöùa chan

Nhôù ôn cha meï töïu mi traøn

Con chöa ñeàn ñaùp coâng sanh döôõng

Se buoát loøng con noãi vöông mang

Voïng coå

Caâu 5: Giöõa muøa thu laïnh phöông xa con vaãn aáp uû beân ngöïc boâng hoàng thaùng baûy, nhö thaàm giöõ trong tim moät tình yeâu daøo daït cuûa ñaáng sanh … thaønh. Con sung söôùng ñoùn troïn ôn laønh. Mong ngaøy veà baùi toå daâng coâng meï, phoå heä ñeà danh traû nghóa cha - Bôûi vì thöông con maø cha meï maõi boân ba, gaùnh chòu bao ñieàu cöïc khoå. Côm aùo gaïo tieàn moät thôøi saáp ngöûa, noãi ñaéng cay haèn treân vai cuûa cha meï giaø.

Ñoá ai ñeám ñöôïc laù röøng

Ñoá ai ñeám ñöôïc maáy taàng trôøi cao

Ñoá ai ñeám ñöôïc vì sao

Ñoá ai ñeám ñöôïc coâng lao meï giaø

Caâu 6: Tröôùc toøa sen ñoát neùn höông, con laâm raâm caàu nguyeän, xin chö Phaät töø bi gia hoä cho meï cha ñöôïc tuoåi thoï mieân tröôøng. Daãu bieát ñôøi laø nhaïc khuùc voâ thöôøng. Nhöng con vaãn lo sôï moät ngaøy naøo ñoù, boùng meï giaø ñaø khuaát sau nuùi, coøn cha thì côõi haïc ñi xa - Con seõ khoå loøng maét moïng gioït hoàng sa. Nhö ngöôøi xöa ñaõ töøng than thôû: “Con muoán thöông cha meï nhöng ngöôøi khoâng coøn nöõa, nhö ñôøn ñöùt daây nhö chæ baêng dieàu.”

Boâng hoàng thaùng baûy Vu Lan

Nhôù ôn cuùc duïc mieân man gioït saàu

Thaép ñeøn tueä trí nguyeän caàu

Ña sanh phuï maãu ñaïo maàu chôû che.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510791
Số người đang online: 30