tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Chữ Tâm

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Lyù chieàu chieàu

Chieàu chieàu con nhôù caâu người xöa

Caâu truyn nhaân – Chôù neân laøm ñieàu aùc ñöùc

Coù chö Phaät luoân mong chôø

Ñöa caùnh tay Bi Töø 

Ñeâm ngaøy mong moõi con thô

Sao con chaúng theo duyên laønh.

Voïng coå

Caâu 1: Töø boû cung vöông ngai vaøng vinh hieån, Ñöùc Theá Toân laáy chöõ taâm thöùc tænh nhaân gian haøn gaén veát thöông … laønh. Taám loøng quaûng ñaïi yù chí chaân thaønh. Bao ñau khoå vaãn giöõ nieàm haêng haùi. Voäi vaõ leân ñöôøng moät maûnh ñôn y - Naêm naêm moûi moøn taàm ñaïo huyeàn vi. Saùu naêm khoå haïnh röøng ñôn tuyeát laïnh. Chan chöùa tình thöông ñaïo vaøng soi roïi. Thoåi aùnh bình minh daét dìu ngöôøi taêm toái.  

Caâu 2: Taám loøng vò tha töø aùi cuûa Boà Taùt, nhö taám göông toûa aùnh ñaïo maàu. Giaûi tröø naïn aùch ngöôøi ra khoûi u saàu. Chaúng ngaïi ñöôøng daøi söông gioù ngaøn daëm. Boán laêm naêm troøn löu chuyeån phaùp luaân – Ñoä voâ soá baäc tri thöùc thieän nhaân. Chaân chaúng moõi vì ngöôøi muoân öùc coõi. Maáy ngaøn naêm danh Ngaøi luoân choùi raïng. Daïy con ngöôøi giöõ laáy moät chöõ taâm.

 

Lyù Traêng Soi

Taâm ngaøn taâm. Thöôøng hay bieán chuyeån voâ cuøng. Chæ laø taâm sinh. Meâ voïng khaép trôøi ngöôøi maõi chìm troâi choán Dieâm Phuø Ñeà. Ñeå ngaøy kia, chieàu saâu taâm thöùc giaùc traàn duyeân. Ngoä thôøi taâm veà choán an vui. Nöông boùng Töø coõi Phaät Thöôøng Quang.

Voïng coå

Caâu 5: Giöõa theá gian bieát bao ñieàu toäi loãi, chæ coù chöõ taâm môùi cöùu roãi vaïn sinh linh thoaùt khoûi nghieäp meâ … traàn. Nhö boùng daùng moät vò thieân thaàn. Taâm daãn ñaàu taâm laøm chuû loâi keùo con ngöôøi vaøo nghieäp thöùc phan duyeân - Laên loän saùu ñöôøng chòu caûnh truaân chuyeân: Ñòa nguïc, ngaï quæ, thuù caàm gheâ sôï, laãn ñeán trôøi, ngöôøi, a tu la coõi. Chæ laø taâm aûo giaây phuùt ban ñaàu.

Caâu 6: Taâm haõy vuøng vy maïnh như caù bò quăng ra ngoaøi thuûy gii, ñeå ñon tröø thế lc Ma Vöông. Ñöøng run raåy tröôùc luïy phieàn tai öông. Meâ chaân tuïc ngưc xuoâi tìm boùng Pht. Bôûi nhc tìm chi khi Pht ôû trong taâm - Coõi trn gian: ngun giaùc thm thaâm. Ngoä thôøi sieâu thoaùt tan nieàm tuïc luïy. Khai môû mtaâm Phaät lieàn hieän höõu, nhö aùnh haøo quang soi roïi muoân loøng.

Muøa Phaät Ñaûn muoân vaïn laàn nhö moät

Ñoùa hoa loøng kính daâng ñaáng Töø thaân

Hi ngưi l khaùch ñònh thaàn
Thôû saâu thi
n loä, taâm trn lng trong.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515946
Số người đang online: 20