tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Cõi Vô Thuờng

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Khoan thai nhaïc phoái

Baàu trôøi loäng gioù cao xanh xoay möa trôû naéng tan taønh gioù maây - Meânh moâng trôøi ñaát chuyeån lay coøn ñaâu beå thaém luaân ñaày chieàu mai. Naéng möa laø voán ôû coõi voâ thöôøng coù ñaâu maø chi laï gì ñaâu. Nhö thò khoâng khoâng coù khoâng tòch maëc, coù khoâng khoâng coù voâ thöôøng maø thoâi.

Voïng coå

Caâu 1: Vaïn vaät ñoåi thay theo thôøi gian luaân chuyeån, khaùc naøo nhö ñaùm maây troâi boàng beành bieán hieän muoân saéc muoân … hình. Chuyeån hoùa töï nhieân naøo phaûi voâ tình. Sanh, truï, dò, dieät hoaëc thaønh, truï, hoaïi, khoâng laø tieán trình sanh khôûi vaïn töôïng sum la. Chuùng vaän haønh trong töøng nieäm saùt na, theo quy luaät baát di baát dòch. Daãu to lôùn nhö sôn haø, ñaïi ñòa cuõng chaúng thoaùt ñöôïc caûnh voâ thöôøng hoaïi bieán.

Caâu 2: Thaân theå roài cuõng laïi nhö theá, hoâm tröôùc toùc coøn ñen nhaùnh maø ngaøy nay ñaõ thaáy ñieåm baïc roài. Laøn da nhaên nheo toâ lôùp söông moài. Nhö tuyeát ban mai ñoïng treân maët laù xoay vaàn giaû hôïp, töø khi cha meï sinh ñeán luùc xuoâi tay - Thaân ñaõ khoâng bieát bao laàn phaûi ñoåi thay, teá baøo trong cô theå cuõng bieán chuyeån töøng giaây phuùt. Kieáp con ngöôøi trong coõi hoàng traàn naøo coù ñöôïc vöõng beàn laâu.

 

Khoan thai nhaïc phoái

Ñôøi ngöôøi moät kieáp nhaân duyeân, tô taèm nhaû keùn cho ñôøi moät thaân – nhö côn trôøi nöôùc chuyeån lay coøn ñaâu daâu beå luaân ñaày chieàu mai. Laù hoa taøn voán ôû coõi voâ thöôøng coù ñaâu maø chi laï gì ñaâu. Nhö thò khoâng khoâng coù khoâng tòch maëc coù khoâng khoâng coù voâ thöôøng maø thoâi.

Voïng coå

Caâu 5: Bieát bao trieàu ñaïi höng vong anh huøng vua chuùa laãy löøng vôùi nhöõng chieán coâng hieån haùch, böùc tranh vaân caåu maáy taàng xa xa ñoù roài cuõng khoâng ngoaøi qui luaät töï nhieân cuûa voâ … thöôøng. Maùy tuaàn hoaøn xoay chuyeån taïo hoùa khoân löôøng. Theá maø con ngöôøi chaáp chaët vaøo caùi ta bieán chuyeån vôùi taâm kieâu maïn tham saân - Roài laïi caàu danh tranh ngaõ tranh nhaân, taám thaân phaûi chòu muoân nghìn ñau khoå. Khoå ñaéng cay vì sanh giaø bònh cheát, caû khi söôùng vui cuõng khoå baáy nhieâu nieàm. 

Caâu 6: Bao kieáp laàm meâ chaáp ngaõ traàm luaân maõi chìm trong boùng toái chaäp chôøn. Hôn thua ñoá kî gaây hôøn taïo oaùn. Chaúng nhôù lôøi Phaät Toå töøng truyeàn daïy “Nhaát thieát höõu vi phaùp nhö moäng huyeãn baøo aûnh, nhö loä dieäc nhö ñieän.” Taát caû phaùp hieän höõu coõi theá gian, chæ laø aûo aûnh söông taøn huyeãn moäng, giaû hôïp roài tan nhö laøn ñieän chôùp, moät sôùm mai veà coõi voâ thöôøng. 

Thaùng ngaøy thaáp thoaùng caûnh phuø du

Boùng qua cöûa soå deã haàu trôû lui

Thieän caên sôùm toái vun boài

              Ñeøn kheâu môùi saùng ngoïc doài môùi xinh.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515934
Số người đang online: 19