tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Dâng Y Cà Sa

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Ngâm

Đạo tràng rực rỡ bóng chư Tăng

Kiết giới an cư học hạnh lành

Chúng con phát nguyện lòng tinh tấn

Chánh pháp hộ trì mãi mãi luôn

Vọng cổ

Câu 1. Vào ngày rằm tháng bảy mỗi năm, Phật tử khắp nơi về đây câu hội nhân ngày chư Tăng Tự Tứ, sắm sanh pháp phục lòng nguyện cúng dâng lên chiếc Y… vàng. Đầu đội hoàng Y, ba vòng đi nhiễu thẳng hàng. Chờ chư Tăng người thi ân chú nguyện, nhận hoàng Y khai sáng đạo tràng tâm – Dâng Y Cà Sa ruộng phước thậm thâm, đem phước lợi cho người gieo trồng tịnh đức. Người người mừng vui đón ngày đại lễ. Ngày chư Tăng sống trọn niềm hoan hỷ.

Thơ Vân Tiên

                 Hân hoan nhớ thưở xa xưa

Kế mẫu thương con dệt tấm Y vàng

 

Đường kim mũi chỉ thẳng hàng

Tình thương mây gấm gởi ngàn lời trao

Câu 2. Gởi gắm tình thương Kế mẫu dâng Y tại Ca Tỳ La Vệ nơi chốn cung hoàng. Ba lần Đức Phật từ chối nhận Y vàng. Người khuyên Kế mẫu hãy dâng Tăng chúng, vì Người đã trọn đầy cả  ba Y – Thấy Kế mẫu vẫn buồn bã ủ ê, Thế Tôn liền tuyên pháp cúng dường lợi ích. Vì muốn mẹ được phước tối thượng, nên Người mong bà dâng Y đến chư Tăng.

Ngâm

  Đạo tràng thanh tịnh cùng khắp xứ

Rực rỡ huỳnh  y ánh sắc vàng

Phước điền diệu phục ngời định tuệ

Giải thoát trần gian Chúng Trung Tôn

Vọng cổ

Câu 5. Chư Tăng là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư dạy dỗ chúng con theo pháp xuất thế, quyết tròn tâm nguyện liễu sinh thoát tử chốn luân … hồi. Khơi dòng pháp nhủ, công đức vun bồi. Học theo hạnh Phật con đường giải thoát, đắc thành đạo quả chiến thắng ma quân – Lòng con ngưỡng vọng Y vàng kính dâng, để chư Tăng làm hành trang pháp độ. Trên dặm bước đường hoằng pháp lợi sanh, tuyên truyền diệu pháp rạng rỡ hương đời.

Phật tử chúng con nguyện một lòng

Chí thành tha thiết ngưỡng cầu mong

Bồ Đề vun gốc xin tươi mãi

Bát Nhã đơm bông tỏa ánh hồng

Câu 6 Chúng con xin nguyện hồi hướng phước báu dâng Y làm chiếc thuyền từ phổ độ bể khổ sóng yên. Rừng thiền hoa nở phước huệ trang nghiêm. Mặt trời chánh giác huy hoàng vũ trụ. Pháp âm chuyển vận, nước thịnh dân an – Nhờ lực chư Tăng giúp mọi nguy nan, bốn phương trăm họ ngâm câu hữu đạo. Và nguyện cha mẹ bảy đời quá khứ hiện tại của chúng con được nương tựa kim đài.

Buổi đầu tạo chút phước duyên

Phật từ tiếp độ uyên thiên cửa thiền

Hành theo thế giới người hiền

Sống đời tự tại an miền cảnh Tây.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515950
Số người đang online: 34