tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Dấu Xe Chánh Pháp

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường


Nói lối

Chaùnh Phaùp Taïng khoù nghó baøn

Khoù tin khoù hieåu ngoïn ngaønh Dieäu taâm

Maät huyeàn Phaät lyù thaäm thaâm

Nhieäm nhieäm saâu kín vang aâm nghóa maàu.

Vọng cổ

Câu 1.   Nghe ñöùc Theá Toân seõ nhaäp dieät sôùm khi vöøa chöùng quaû vì Pht phaùp cao thaâm ñoái vôùi phaøm nhaân khoù tin khoù hieåu, Ñaïi Phaïm thieân vöông ñaõ xuaát hieän caàu thænh Ngaøi ñöøng ñeå ñoâi maét tueä taét lòm giöõa chaân … trôøi. Cuùi xin Theá Toân löu phaùp cho ñôøi. Trong theá gian coù keû haï lieät, nhöng cuõng coù ngöôøi toái thaéng caên cô - Keû haï lieät cuoàng si taâm voïng loaïn mô, chaát chöùa trong loøng lôøi cheâ bai phæ baùng. Ngöôïc laïi nhôø nghe phaùp dieäu maø taâm tö ngöôøi trí ñaït nghóa huyeàn vi ngoä lyù.

Câu 2.   Baûy tuaàn thaát sau khi chöùng quaû Theá Toân ñaõ chieâm nghieäm laïi giaùo lyù Phaät Ñaø. Chuaån bò haønh trang hoùa ñoä Ta Baø. Cheøo thuyeàn töø vaøo trong bieån khoå luaân hoài troâi giaït, đ vôùt chuùng sanh khaép coõi haèng sa - Ñoâi moâi heùo haét vì beänh traàm kha cuûa nhöõng keû thaát voïng bôûi ñôøi aûo moäng, boãng chôùm nôû nuï cöôøi raïng rôõ, töø aâm höôûng cuûa Dieäu Phaùp Chaân Kinh.

Noùi loái

Daáu xe chaùnh phaùp ñoä sinh

Cöùu ngöôøi khoán khoå haøm linh khoûi naøn

Bieån traàn voïng nghieäp lôõ laøng

Taïo duyeân keát nghieäp maây ngaøn neõo xa.

Vọng cổ

Câu 5.   Ñöùc Theá Toân ñaõ ñem aùnh saùng chaân lyù ba ñôøi Chö Phaät, soi roïi vaøo nhaân theá cho bao ngöôøi laàm than thoaùt khoûi boùng toái cuûa toäi loãi meâ … môø. Xuyeân qua suoái nguoàn töôi maùt cuûa Bi Töø. Hôi thôû traàn gian nheï nieàm an laïc. Laøm thöùc tænh töøng taâm nieäm nhaân sinh - Ngöôøi vôùi ngöôøi laø bình ñaúng chaúng troïng khinh, soáng chan hoøa trong nieàm vui hæ laïc. Khaûy nhòp tình thöông xoùa haèn giai caáp. Phaåm haïnh chaùnh chôn laø giaù trò con ngöôøi.

Câu 6.   Baùnh xe chaùnh phaùp ñaõ luaân chuyeån, giöõa vöôøn Loäc Uyeån Theá Toân tuyeân nghóa nhieäm maàu. Ñaùnh lui baõo lôùn haän saàu ñau khoå, Ñaäp tan xieàng xích tham saân kieâu maïn, ñaõ troùi buoäc con ngöôøi trong neõo aùc ñöôøng meâ - Lôøi di giaùo cuûa Phaät coøn trong taâm: “Caùc con töï mình thaép ñuoác leân maø ñi, Ta chæ laø moät vò löông y, moät ngöôøi höôùng ñaïo trong taêm toái ñeâm tröôøng.”

Ñaây coõi Ta Baø laáp laùnh sao

Maây taàng Ñaâu Xuaát raïng muoân maøu

Daáu Xe Chaùnh Phaùp con nguyeàn tieán böôùc

            Tri kín vaøo ñôøi lòng quyeát chaúng nao.                   

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1689
Đang truy cập
Hôm qua: 226
Tổng truy cập: 520313
Số người đang online: 19