tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đêm Thành Đạo

Thứ 6 | 21/06/2019
Thích Đức Trường

Ngâm

Kính lạy đức Phật từ bi vô hạn

Kính lạy đức Phật trí tuệ vô biên

Phút thiêng liêng đêm thành đạo

Hỡi người con Phật, ý thật lòng ngay

Lý son sắc

 Trong phút giây êm đềm. Con nguyện ghi trong lòng, đây lời pháp xưa, gương lành muôn nơi, như khúc ca khải hoàn Trong khí thiêng ánh đạo ngập tràn, con hướng tâm quay đầu, Lặng nghe pháp âm từ bi. Lòng vui kiến tri nhiệm mầu. Đời vơi biết bao sầu đau.

Voïng coå

Câu 1: Kính lạy đấng cha lành ba cõi, hôm nay nhìn thấy khói hương trầm lan tỏa nghi ngút trên ngôi bửu điện, lòng chúng con chợt rung cảm một nỗi vui … mừng. Đón ngày thành đạo gió lộng thơm lừng. Ngày thiêng đó đất trời như rung chuyển. Khắp hành tinh đều lộ vẻ hân hoan – Thế Tôn, Người đem chân lý minh quang. Mở đường cứu khổ khơi nguồn hạnh phúc. Cho con vui sống cuộc đời thánh thiện. Hoa từ bi nở nụ hương thơm ngát. 

Ngâm:  Bốn chín ngày đêm cõi Bồ Đề,

             Tam Minh chiếu rạng ánh sao Mai,    

             Người đem chân ý tuyệt vời

               Mở đường cứu khổ cho đời hân hoan       

Câu 2: Dưới cội Bồ đề nhân loại vẫn còn nhớ, dáng người bất động mười phương cúi đầu. Kể từ hôm đó lan tỏa đạo mầu. Người với người tôn vinh lời giác ngộ, biết yêu thương xóa sạch những niềm đau – Chốn luân hồi khi còn bước bên nhau, lòng những nguyện sẽ quay về bờ giác. Khắc kỷ vào tim đây lời đạo lý, như mặt trời phía trước vẫn hằng soi.

Traêng thu daï khuùc

Dấu … chân đức Phật trải ngàn hồng sen thắm hương

Tình thương cao vời - Trọn nghĩ cho đời

Người mong tuyên pháp chuyển vô minh

Giúp cho bao kẻ lầm đường mê say nơi thế gian

Về đây tựa nương, cùng với bạn hiền

Chuyển bao nguy nạn, yên lành vui với thế nhân

Voïng coå

Câu 5: đức Phật với tình thương tha thiết đã mở đường giữa rừng gai góc, thắp lên ngọn đuốc từ bi, đem niềm vui gầy dựng mối duyên … lành. Đối với những ai chưa khởi tâm thành. đố kỵ bạo tàn tham sân chất chứa. Trong lòng còn nhiều ác độc hiểm thâm – Thuyết giáo phương tiện cho người chuyển tâm. Thế Tôn thổi vào tim tình thân ái. Để kẻ đi nhầm vào trong nẻo tối, biết thương yêu như máu chảy chung dòng.

Thô Vaân Tieân

Traùi tim töø aùi ñaïi ñoàng

Thöông yeâu nhö maùu moät doøng maø thoâi

Neáu ai lôøi noùi khoâng vui

Thì neân xem nheï laøm nguoâi taác loøng

Câu 6:  Hương thơm thành đạo lan tỏa khắp góc bể chân trời. Mang niềm vui lạc hiến trọn cho đời. Để cuộc sống vơi đi niềm đau khổ. Trần gian này là cõi tịnh quang minh – Trí tuệ sáng soi khắp cả hành tinh. Pháp giới rạng ngời thiên đường tịnh độ. Đạo vàng vô ngã làm sao so sánh, pháp diệu Từ Bi cứu cánh không lời.

Gương lành của Phật như thôi thúc

Suốt một đời lạc phúc không màng

Mênh mông giáo pháp trùng khơi

Đưa con đến chỗ muôn đời an vui.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515934
Số người đang online: 14