tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đêm Xuất Gia

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường


Nói lối

Vào đêm trăng sáng tháng tư

Khi nhân gian còn chìm trong giấc ngủ

Sĩ Đạt Đa trên ngựa Kiền Trắc

Cùng Sa Nặc vượt cửa thành Đông

Vọng cổ

Câu 1:  Sa Nặc ơi! Đây chiếc vương bào cùng mái tóc, Người hãy mang về trao phụ vương Tịnh Phạn và hãy nói rằng Thái Tử Đạt Đa sẽ quay trở lại khi đạo quả viên ….thành. Nhìn thấy vợ đẹp con ngoan dạ đi chẳng đành. Nhưng nhân gian còn chìm trong nẽo tối. Một màn đêm sanh lão bệnh tử trùm vây - Trên điện ngọc cao sang Thái tử naøo ngaát ngaây, vi ñieäu muùa haùt ca cuûa ngaøn cung nöõ. Văng vẳng trên không lời thiết tha thuùc giục “Giờ son đã điểm sao Người coøn vöông vaán.”

Câu 2:  Đường Đạt Đa đi cũng gặp nhiều gian lao trắc trở bởi lời tiên đoán khi xưa của đạo sĩ A Tư Đà. Nỗi ưu tư đã làm khổ luïy thân già. Vì muốn thaáy con mình leân ngoâi cöûu nguõ, seõ laø ngöôøi ngöï trò giöõa ta cao – Ngaên trôû Thaùi töû noãi loøng khaùt khao, Vua Tịnh Phạn xây ba toøa cung điện. Lộng trướng cờ hoa ngàn muôn tiếng nhạc, cho Thái tử dần quên lãng với thời gian.

 

 

Lyù Traêng Soi

Nôi ngaøn xöa – Coøn löu saùch söû muoân ñôøi – Giöõa doøng Noâ Ma soi roïi boùng ngöôøi lìa xa maõi xa toùc xanh dòu meàm - Ñeå töø ñaây ñöôøng tu thaân caét ñöùt traàn duyeân - Goäi nhuaàn taâm maøu saùng hö khoâng – Ñeâm cuoái trôøi kyû nieäm vaàng traêng.

Vọng cổ

Câu 5:  Phụ vương Tịnh Phạn chẳng thể giúp con trẻ gii quyết ba điều nguyện ước, vì thế nên Só Đạt Đa đành gạt nước mắt xa cha vượt núi bng…. ngàn. Thay áo cẩm bào bằng chiếc y vng, tầm thầy học đạo soi đường chân lý, tay ôm bình bát dặm dài haønh trang - Töï chiến thắng trước chướng nạn gian nan, thi tử chỉ mong mình đủ đầy trí lực, xé tan màn đêm khôi đèn tỉnh thức, cho niềm vui hạnh phc đến muôn người.

Câu 6:  Sa Nặc ơi! Buổi chia tay chớ nhieàu than khóc, ngày tao ngộ Thái tử hẹn gặp giữa hong vöông. Sao ñôi mắt kia còn gieo ngấn l tun hng. Ñöøng để cho lòng Đạt Đa thêm nhiều vướng bận, trước phút đi xa nhụt chí huøng thieâng - Có những buổi chiều về trên Ngự Hoa Vin, Thái tử đã thẩn thờ gối đầu bên khung cửa, mắt mơ màng nôi min xa thăm thm, khi hoàng hôn vừa tắt lịm ở chân trời.

Như chú chim non thoát khỏi lồng son

Dang đôi cnh rộng dệt bầu trời xuân

Từ đây trên bước đăng trình

Tâm tư giữ mi bóng hình nhân gian.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510775
Số người đang online: 25