tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đóa Hoa Hàm Tiếu

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Chim ríu rít ngaøn lôøi roän ca

Maây saéc thaåm chín tng höông hoa
Böøng khai taâm theå chaân dieäu giaùc

Tònh thuaàn coõi laïc choán boàng nga

Voïng coå

Caâu 1: Ñoùa hoa haøm tieáu moät sôùm lung linh chôït cöôøi tröôùc gioù, saéc höông loàng loäng phoâ baøy veû ngoïc neùt muoân … maøu. Nhuïy vaøng caùnh trng xinh xinh tuyt laøu. T ñ buønđñen dng hình n hieän, sc hương naøo l v trung trinh - Đaù vaøng ai biết ñöôïc leõ trng khinh. Hieän töø linh yù thơm tho d ngc. Long lanh saéc nöôùc höông huyeàn dieäu. Maõn khai hueä nghieäp saùng loøa taâm phaùp.

Caâu 2:  Thì thaàm khoâng gian söông muø tan vôõ, ngoïc hoa haøm tieáu khai nôû rôõ raøng. Voâ ngoân phaùp thoaïi thaám saâu nheï nhaøng. Đoùa sen Linh Thu maùt laøn höông tueä. Höôùng vaøo taâm ni röïc saùng traêng sao - Bình minh tr gic mt tri leân cao. Sưởi aám vaïn hoàn meâ môø baêng giaù. Laïy ñaáng Töø Toân bieån taâm vaéng laëng. Con tìm mình trong haûi ñaûo töï thaân.

 

Noùi loái

AÁn taâm thieàn ba coõi daïo chôi

 Ngaøn maây chaân laïc goùt thaûnh thôi

AÅn hieän Baùt Nhaõ hoa Haøm tieáu

Beán Giaùc chieàu thu voán chaúng vôi

Voïng coå

Caâu 5: Caùnh hoa haøm tieáu hieån loä treân Linh Sôn hoäi thöôïng, hieän thaâm tri ngoïn ñeøn phaùp taïng lieãu coâng … trình. Môùi hay hoa ngoïc gioáng voâ tình. Taâm truyn diu lyù ñi thaâm trng. Rc r ñeøn thieàn hin sc thinh - Taùnh theå troøn ñaày dieäu lyù tam minh. Taâm töï taâm truyeàn thieàn ñaêng chieáu toûù. Taùnh ñöùc hieån hieän caâu chôn giaùc. Muoân ñôøi löu loä nhaïc khuùc ly traàn.  

Caâu 6: Ngoïc ñeøn chaùnh phaùp vöøa toû raïng, Ca Dieáp nhìn hoa mieäng móm nuï cöôøi. AÁn taâm thieàn chieáu raïng khaép trôøi ngöôøi. Hoa-Phaùp loàng nhau truyeàn trì lyù nhieäm. Tònh thuaàn thanh khieát haïnh thieàn gia - Gioù thoåi trôøi khoâng traêng loäng ngaøn hoa. Dieäu lyù Baùt Nhaõ tuyeát ngôøi göông tueä. Coõi huyn diu anh linh khoâng boùng chưng, aûnh chơn taâm tch mch t vieân thaønh.

Móm cöôøi coõi laïc taâm an

Ñoùa hoa Haøm Tieáu traàm chan maây ngaøn

Thaép ñeøn Tueä aùnh nng taøn

Tai nghe thaùnh thoùt cung ñaøn nghìn thu.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1634
Đang truy cập
Hôm qua: 134
Tổng truy cập: 515381
Số người đang online: 16