tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đường Tu Cội Phúc

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường


Noùi loái

         Bao ñôøi luaân laïc kieáp traàm meâ

         Bieån khoå luïy phieàn noãi thaûm theâ

         Hôn thua ñoá kî vöông ly nghieäp

         Thaáy ñaâu loái thoaùt daëm ñöôøng veà.

Lyù Traêng Soi

 Bao ngaøn xöa. Naøo ai soáng maõi voâ cuøng. Chæ laø traêm naêm. Ba vaïn saùu ngaøn ngaøy maø sao maõi tranh thaáp cao sang heøn. Ñeå roài khi, vuøi choân thaân xaùc ñaát taøn tro. Cuoäc ñôøi ta naøo khaùc chieâm bao. Ta coù coøn giöõ ñöôïc gì ñaâu.

Voïng coå

Caâu 1: Giöõa coõi traàn xoay vaàn giaû huyeãn, daãu vua chuùa, coâng haàu, khanh töôùng hay ngheøo heøn vaát vöôûng cuõng khoâng ai thoaùt ñöôïc caûnh khoå vöông … saàu. Ñöøng voäi traùch trôøi khoâng coù ñaïo maàu. Ñôøi vöôùng khoå khoâng do trôøi hieän höõu, maø chaùnh taø töø taâm nieäm toû phaân – Moät khi thieän aùc ñaùo ñaàu gieo nhaân. Quaû kia phaûi troå chaäm nhanh maáy ñoä. Ngöôøi ñöøng chìm ñaém maõi bieån traàn khoå luïy. Tìm ñaïo chaân, nhö laø ñöôøng coäi phuùc.

Ñôøi laø bieån khoå ñau thöông

Say ñaém laøm chi giaác moäng tröôøng

Caâu 2: Cuoäc ñôøi naøo khaùc theå chieâm bao phuø du sôùm toái moät mai tieâu ñieàu. Taám thaân giaû huyeãn nhö raùn naéng chieàu. Xöa beân Trung Quoác coù oâng Baønh Toå daãu taùm traêm tuoåi thoï nay thôøi coøn ñaâu – Ñôøi ngöôøi naøo coù ñaëng chi laâu. Coâng danh phuù quyù nhö Thaïch Suøng, Döông Khaûi. Ai thoâng minh taøi trí, ai ngu si daïi doät, roài cuõng phaûi qua moät chuyeán ñoø töû sanh.

Noùi loái

Muøi traàn theá bon chen danh lôïi

Baû phuù quyù tranh ñoaït vinh hoa

Chæ côn gioù loác thoaûng qua

Roài hai thöôùc ñaát xaùc ta gôûi nhôø.

Voïng coå

Caâu 5: Bieån ñôøi löôïn quanh bieát bao con soùng khoå, keû naøo khoûi khoùc ngöôøi naøo khoûi than nhöõng luùc beänh hoaïn ñôùn ñau, nhöõng laàn ly bieät bieát bao noãi u … buoàn. Leä traàm chan hôn nöôùc treân nguoàn. Khuyeân ngöôøi nhaãn naïi tìm veà bôø giaùc, giaûi tröø chöôùng nghieäp giaûi oan gia – Toäi phöôùc raèng taïi taâm chôùù ñaâu xa. Mình laøm mình chòu chaúng laàm chaúng sai. Quay veà coäi phuùc traùnh mieàn tuïc luïy. Ra khoûi voâ minh giaûi thoaùt moïi u saàu.

Taâm chôn vaéng laëng ñöôøng tieân caûnh

Taùnh tònh nhö nhö choán Phaät ñaøi

Caâu 6: Vöôïn coøn bieát meán traêng trong ngöôøi sa vaøo choán buïi hoàng maø chi. Haõy theo chaùnh phaùp maø ñi, xeùt cho thaáu ñaùo voâ vi ñaïo thöôøng. Tu haønh sôùm toái lieäu lo löôøng. Đöøng ham huyeãn caûnh meâ laàm nhaân theá. Phaùo caøng noå lôùn thì nhieàu tan xaùc. Hoa nôû duø ñeïp roài laïi taøn nhanh – Chi baèng tìm vaøo choán tònh thanh. Tu taâm döôõng taùnh thò phi neù traùnh. Khoâng rôøi haøo li doøng nieäm chaùnh. Sôùm ñoaïn voïng töôûng döùt haún meâ traàn.

Laéng taâm nghe nguoàn Phaùp ñaïo

Qua ñoø nheï böôùc saïch buïi hoàng

Höôùng veà choán caûnh tiên bồng

               Trôøi xanh non bieác trong loøng thaûnh thôi.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510781
Số người đang online: 28