tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Đường Xưa Mây Trằng

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Đaïo vaøng toû, quyeát hoaèng döông,

Đöôøng xưa maây traéng, theânh thang ngaøn truøng

Chim ríu rít, caûnh haân hoan,

Quyeát taâm Ngöôøi dng Lc Bang coõi trn

Voïng coå

Caâu 1: Ñöôøng xöa maây traéng ngaøn truøng thaâm dieäu, coøn doõi theo böôùc chaân cuûa baäc xuaát theá quyeát taâm döïng tri an laïc giöõa choán döông ... traàn. Töï taïi thong dong y baùt thanh baàn. Moät mình chuyeån xe phaùp luaân kyø vó. Daïo goùt chaân traàn, ñoä keû laàm meâ – Nhö sen thôm ngaùt daëm ñöôøng höông queâ, nuoâi chí nguyeän hoaèng phaùp haèng taâm töôûng. Ngöôøi khöôùc töø moïi söï suûng aùi vua cha, gaùt laïi tình rieâng vôï ñeïp con yeâu daáu.

Ngâm:        Mỗi bước chân là mỗi đóa sen

Thấm nhuần mưa pháp sáng hoa đèn

Bừng lên chân lý ngời ngời tỏa

Mỗi bước chân là mỗi đóa sen

Caâu 2: Thaùng ngaøy boân ba treân ñöôøng ñaïo loä, duø gaëp oan traùi Ngöôøi cuõng chaúng saàu. Vì muoán gieo raéc aùnh ñaïo nhieäm maàu. Xaû thaân muoân daëm ñöôøng tröôøng thieân lyù. Quyeát vöõng nieàm tin cho troøn taám göông - Thaân gioù thoaûng haønh haïnh muoân phöông. Tuøy duyeân baát bieán vaøo ra sanh töû. Nhö gioù loäng maây ngaøn troâi vaïn höôùng, ñeå cho loøng trang traûi khaép traàn chaâu.

 

Traêng thu daï khuùc

 Daán, thaân muoân daëm gôûi tình veà nôi boán phöông. Gieo aùnh ñaïo vaøng, khoå luïy chaúng maøng, Duø muoân xa chaúng quaûn gian lao, Quyeát gieo höông ñaïo loøng töø bao dung khaép nôi, Tình thöông bao la moät chí nguyeän laønh, Dang tay teá ñoä cöùu ngöôøi traàm luaân nôi theá gian

Voïng coå

Caâu 5: Suoát 45 naêm du haønh treân ñöôøng vaïn daëm, đức Thế Tôn ñaõ reàn vang tieáng phaùp “Sö töû chuùa” haøng phuïc khaép muoân … loaøi. Chí nguyeän cao thaâm laáp caû non ñoaøi. Veùn maøn voâ minh ngaøn naêm daâu beå, goïi aùnh naéng veà thaép ngoïn löûa thieâng – Dang ñoâi tay roäng nuï cöôøi an nhieân, Người vaãn moät ñöôøng laëng thinh cuøng gioù loäng. Traûi maät ngoït theânh thang loøng hoa traéng, laéng nghe tieáng goïi cuûa vn muoân ngöôøi.

Ngâm:         Đời Tăng Sĩ chính là đời Khất sĩ

Không vì mình mà chẳng lụy vì đâu

Sống vị tha trong chân lý nhiệm mầu

Xin để kết xâu tình muôn vạn lọai

Caâu 6: Töø boû aùo gaám vöông ñaøi cao sang loäng laãy Ngöôøi khoaùc leân mình y vaøng baù np ñoä keû höõu duyeân. Giöõa coõi ñôøi laém noãi truaân chuyeân. Gioït leä saàu nhieàu hôn nöôùc boán bieån, thì ñaâu laø ñöôøng giaûi thoaùt neûo Laïc Bang – Bôø sanh töû traûi khaép cuøng theá gian. Mang beân mình dieäu phaùp bình löông döôïc. Giuùp keû traàm luaân quay veà coäi taùnh phaùp. Boû laïi sau löng bao ueá tröôïc öu phieàn.

 Thung dung moät baùt ngaøn nhaø

Moät thaân muoân daëm ñöôøng xa non boàng

Maét xanh tìm khaép taän ñoàng

           Hoûi thaêm maây traéng raùng hoàng neûo qua.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510776
Số người đang online: 24