tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Gia Tài Cha Cho

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

 (Nöõ)     Tình cha quyeän laãn söông ngaø

Doõi theo hình boùng thaân ñaø ñieåm hoa

  (Nam)    Thöông con gioït thaém chaâu sa

Taám thaân traàn phuû naéng pha noãi nieàm

Lyù Töông Phuøng

 (Nöõ) Non cao, cao maõi maây trôøi. Luoân saùng ngôøi saùng soi ñôøi con. Ñoù laø ôn cha cao ngaát. Suoát trong moät ñôøi moà hoâi tuoân ñoå cho con. (Nam) Keát neân gia taøi cho con tình thöông hôn nuùi. Mong sao moät ñôøi. Bình yeân soáng cuøng theá nhaân.

Voïng coå

Caâu 1: (Nam) Cöù moãi chieàu nhìn maây traéng baâng khuaâng taän chaân trôøi xa thaúm, noãi ray röùt se vaøo ñoâi maét con doøng leä chaûy tuoân … haøng. Nhôù thöôû coøn thô ngoã nghòch quaáy caøn. (Nöõ) Con troán hoïc ñi chôi cuøng beø baïn. Meï buoàn cha giaän ñaùnh nhöõng đòn roi. Thaáy con thuùt thít maõi khoâng thoâi, cha doã daønh roài aân caàn daïy baûo. (Nam) Con ôi! Cha meï ngheøo khoâng coù gì ñeå laïi, vaäy con raùng hoïc haønh ñeå thaønh nhaân chi ñöùc.

Caâu 2: (Nöõ) Lôøi daïy moäc maïc ñaõ in saâu vaøo taâm trí con vôùi bao nghóa naëng ôn tình. Quyeát chí vöôn leân baèng chính söùc mình. (Nam) Con thaàm hieåu nhöõng lôøi taâm huyeát maø trong cuoäc soáng cha ñaõ töøng traûi qua - Giöõa muøi traàn tranh ñoaït phuù quyù vinh hoa, cha phaûi boân ba thaùng ngaøy taàn taûo. (Nöõ) Nuoâi con khoân lôùn treân ñöôøng ñi hoïc, cho con vaøo ñôøi vôùi caùnh cöûa kieán tri.

Ngaâm

  (Nam)         Cha laø ñieåm töïa tình aân

Sớm chiều töø maãn ñoùn naâng con laønh

Lyù Chieàu Chieàu

 (Nöõ) Chieàu chieàu nôi xöù xa quaïnh hiu. Söông laïnh rôi. Nhôù thöông veà nôi coá quoác. Coù cha meï luoân mong chôø. (Nam) Möa naéng rôi hai muøa. Ra vaøo thui thuûi ñôn coâi. Con sao voã an giaác noàng.

Voïng coå

Caâu 5: (Nöõ) Giöõa mieàn xa nhaän ñöôïc tin cha nheï goùt coõi hoàng hoùa thaønh ngöôøi thieân coå, sôïi buoàn nöùc nôû nieàm rieâng thuyû tinh suoái vôõ boùng traêng … ngaøn. Laâng laâng hoàn truùc cha say trong caûnh mô maøng. Con nhö nghe tieáng möa rôi röng röùc töø daây ñoäc huyeàn xao ñoäng thanh aâm - (Nam) Lôøi cha daïy coøn vaêng vaúng trong taâm. Gia taøi cha cho khoâng phaûi laø vaøng thoi, baïc neùn. Hay ruoäng vöôøn, ñaát ñai, nhaø cöûa, maø laø tri thöùc cho con roäng böôùc ñöôøng ñôøi.

Caâu 6: (Nam) Cha ñaõ nuoâi lôùn öôùc mô con baèng tình thöông saâu ñaäm daït daøo. Con traân troïng moät nhaïc khuùc ngoït ngaøo. Giöõ maûnh haønh trang daëm ñöôøng löu böôùc, ñeå ñeâm ñeâm veà nghe laïi tieáng ngaân - (Nöõ) Coõi loøng con rung caûm moät tình aân, bieát laáy chi ñeàn coâng cha döôõng duïc. Quyø treân chaùnh ñieän con laâm raâm caàu nguyeän cho hoàn cha ñöôïc tieâu dieâu choán lieân ñaøi.

(Nam)        Gia taøi cha cho laø chìa khoùa vaïn naêng,

             Cho con vöôït qua bao nghieäp chöôùng ngaên.

(Nöõ)         Môû caùnh cöûa tri thöùc naâng cao kyø voïng,

                Taàm veà aùnh ñaïo choán thong dong.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515951
Số người đang online: 32