tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Giai Điệu Pháp Nhũ

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trướng

Noùi loái

Doøng Phaùp nhuõ cuoàn cuoän maõi troâi

Tieáng aâm giai maây tng xa xoâi

Öôùp höông ñôøi voïng bao sanh chuùng
Traûi ngaøn naêm chaân tònh giao boâi

Voïng coå

Caâu 1:  Voïng phaùp aâm goïi hoàn trong naéng sôùm, goïi hoa vaøng cuùc luõy höông lan daäy, goïi ngöôøi ñi töøng böôùc nheï beân … ñöôøng. Höông xuaân söông ñoïng nuï voâ thöôøng. Tieáng chim non, tieáng loøng ñôøi aáp uû. AÙnh maét hoa cöôøi phaùp nhuõ thaém töôi - Caêng ñaày nhöïa soáng nhö tuoåi ñoâi möôi. Traêng vaãn saùng duø maây giaêng khaép neûo. Trôøi vaãn xanh duø maây keùo maøn che. Duyeân sinh phaùp - caùi chôn thöôøng naøo maát.

 

Caâu 2:  Caây Dieäu Phaùp ñôm hoa keát traùi vöôït vaïn kyû coøn löu voïng maõi ñeán muoân ñôøi. AÂm thanh vang voïng laéng dòu tuyeät vôøi. Naéng khoâng gian aám aùp höông trí tueä. Gioù maùt Bi Töø raûi khaép muoân thoân - Ñöôïm doøng söõa Phaùp ñaáng Töø Toân. Töï ngaøn xöa vaãn vang reàn tieáng goïi. Bao caùnh chim ñôn coâi ñang laïc loái, bieát höôùng quay veà neûo chaùnh ñöôøng ngay.  

 

Ngaâm

Tiếng chim non, tiếng lòng đời ấp ủ

Dậy hoa cười khi pháp nhũ thắm tươi

Lyù Caây Boâng: Höông thôm aâm phaùp thuaàn tònh tng maây. Ôi ngöôøi ôi. Duyeân sanh hoa loøng keát traùi nôi thieàn moân. Ngaøn thöông thaém thöông khoå saàu coù Phaùp maàu töø bi. Ngaøn thöông thaém thöông khoå saàu coù Phaùp maàu töø bi.

Voïng coå

Caâu 5: Giai đñiệu doøng söõa phaùp vaãn ngaøy ñeâm tuoân chaûy, chôû chuyeân tri giaùc toûa höông thôm ngaøo ngaït ñeán chaân … trôøi. Giuùp sinh linh môû maét Tueä nhìn ñôøi. Hieåu thaáu traàn duyeân doøng vaïn phaùp. Nguyeân nhaân naøo gaây khoå luïy muoân nôi - Haõy ra khoûi nieàm thoáng khoå muø khôi, döùt ñoaïn sanh töû mieät maøi oan traùi. Ñeå coõi thanh taâm vaãn ngaùt höông Ñieàu Ngöï, chuùt caønh sen hoa nôû nuï cöôøi.

Caâu 6: Lung linh keát haït vaïn nghìn duyeân thaéng, laéng nghe tieáng voïng aâm giai beân theàm.  Chieàu thu nhaïc khuùc vaãn eâm ñeàm. Goïi suoái reo meâ hoàn chaân löõ thöù. Dong thuyeàn ngö vöôït beå truøng döông - Bình minh röïc naéng aùnh chieâu döông. Löôùt buïi traàn muoân voøng luaân chuyeån. Goùt chaân meàm tònh hoàn thanh thoaùt. Ngaït ngaøo höông vò khaép quang ñaøi.

Ñaïo vaøng ban raûi muoân nôi

Chaân Nhö an tònh thaûnh thôi coõi loøng

Ngaøn năm söõa phaùp tuoân doøng

           Sui ngun vi diu höông noàng chng vơi.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510785
Số người đang online: 28