tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Giọt Máu Thâm Tình

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Lyù Myõ Höng

Nam: Hoaøng aân, ñoùn möøng treû thô ra ñôøi

Oa oa khoùc möøng tin

Tieáng cöôøi thaém trong cung hoaøng

Hoäi ñaêng töø döông, khaép choán hoa ñeøn keát giaêng

Trao noãi möøng vui ta haùt ca trong nieàm thöông

Bao taám chaân tình, giôø ñaây töïu thaønh linh quaû

Chuoát ly röôïu ñaøo, thaám ñöôïm cheùn hoàng noàng say

Voïng coå

N: (Caâu 1) A Xaø Thế ôi! Cha cuûa con ngaøy xöa cũng thöông con gioáng nhö noãi loøng con đang möøng vui hôùn hôû, khi nghe tin con thô vöøa caát tieáng khoùc ra khoûi thai … baøo. Mi ln nhc li lòng m ngheøn ngheïn tuoân traøo. Bao đêm thổn thức ngậm ngùi nöùc nôû, khi trong buïng meï töôïng hình thai con - Meï khao khaùt theøm gioït maùu hoàng son, töø nôi cha con mà không sao cưỡng được. Nhöng meï naøo daùm đâu th loä, ñeå thaân tieàu tuïy hình haøi voùc daùng.

N: (Caâu 2) Cha con bieát duyeân côù lieàn töø maãn traùch meï sao khoâng noùi sôùm maø ñeå cho ngoïc theå hao gaày. Ngöôøi voäi caén ñaàu ngoùn tay rỉ giọt máu đào. Cho meï muùt laáy trong nieàm thoûa maõn, maø aùnh maét töø hoaø saâu thm thieát tha - Ñoù laø ñieàm con ra ñôøi böùc töû ngöôøi cha. Meï ñaõ ba laàn ñònh huûy tình coát nhuïc, vì khoâng muoán con trôû thaønh nghòch töû. Nhöng cha con ñeàu hieän dieän caûn ngaên.

N: (Caâu 3) Cha con noùi raèng sao Hoaøng haäu nôõ ñang taâm gieát con cuûa traãm, ñaây laø gioït maùu maø traãm bao ngaøy chôø ñôïi nhö ñoùn moät vaàng traêng. Traãm sung söôùng nhìn con chaïy nhaûy tung taêng. Daãu ñònh meänh coù an baøi nhö ñieàm baùo, traãm vaãn vui maø khoâng moät heà oaùn haän vì nghóa tình ñôøi baïc beõo voâ phöông - Traãm cho con mình troïn caû tình thöông vôùi bao öôùc mô vaø nieàm hy voïng. Cho con mình seõ trôû thaønh ñaáng quaân vöông toát, laáy nghóa nhaân cai trò thaàn daân - Tình cuûa cha con hôn baûo ngoïc kim traân, nhö ngoïn Thaùi sôn cao vuùt giöõa trôøi maây. Meï bieát duøng lôøi naøo dieãn taû heát tình thaâm maø cha con ñaõ gôûi gaám troïn loøng.

Lyù con saùo

Nam:       Bao naêm qua,

Nghieäp aùc thaûm saàu vaán vöông

Xa daàn vaïn lôøi tình thöông

Nay con hieåu thaáu sai laàm

Nguyeän cha roùt gioït bi töø

Xoùt thöông loøng con thô baát hieáu

Manh ñoäng taâm gaây toäi chaúng dung
N: Vy töø baây giôø con mau vun boùn

Coõi chaân taâm vaøo beán thanh löông.

Voïng coå

Nam: (Caâu 4) Bôù quaân haàu caän! Haõy mau döøng tay haønh haï thaû ngay ngöôøi cha cuûa traãm, ñöøng ñeå cho moät ñaáng quaân vöông rôi vaøo laàm loãi nghòch ñaïo traùi luaân … thöôøng. Cha ôi! A Xaø Theá nay ñaõ toû töôøng. Loøng hoái haän daøy voø trong taâm trí, bôûi môø maét tröôùc saéc taøi danh lôïi cuoàng si - Xin cha duõ loøng laân maãn gioït nöôùc töø bi, thöông con treû coøn khôø daïi voâ taâm, chöa thaáu heát nghóa tình cha naëng aân saâu, maø ñaõ gaây neân chöôùng nghieäp töông taøn. 

Nam: (Caâu 5) Cha ôi! A Xaø Theá vaãn khoâng yeân taâm khi cha khoâng gieát vì toäi chieám ñoaït maø coøn ñöa con leân toät ñænh ngai vaøng. Loøng con sôï haõi pha laãn kinh hoaøng. Chaân run raåy tröôùc thöù tình cao thöôïng maø tuoåi aáu thô con laøm sao hieåu roõ töï ñaùy loøng cha - Con ñaõ gaây bieát bao toäi manh nha. Giam caàm cha boû ñoùi vaøo trong thaát nguïc. Coøn cho quaân haàu ñoå daàu khoeùt nhöôïng, naøo bieát noãi ñau cuûa ñaáng cha hieàn.

Nam: (Caâu 6) Loøng A Xaø Theá giôø nhö ñau nhö xeù, bieát aên naên hoái haän thì ñaõ quaù muoän maøng. Bôûi hoàn cha ñaõ tieâu laïc caûnh maây ngaøn. Ñaâu coøn nghe lôøi con treû daäp ñaàu taï toäi, tröôùc ñaáng cao caû, nuoát maùu muû con mình chaúng nhuoám gheâ - Daãu thaân ñau quaèn quaïi thaûm theâ, khi ngoïc löûa böøng leân töø phaàn thaân theå, ngöôøi vaãn vui töôi vôùi nieàm hoan hæ, vì töông lai haïnh phuùc cuûa ñöùa con mình.

    Cha ôi! Töï loøng run caûm nieàm saàu thaûm

Gioù rít töøng côn tróu naëng tình thaâm

        Nguyeän hoàn cha phieâu laïc maây trôøi      

              Laéng nghe con treû ñoâi lôøi toû phaân.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515940
Số người đang online: 25