tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Hình Bóng Cha Hiền

Thứ 6 | 21/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Tri lnh lm, gioù căm căm thi,

Rít tng cơn but ni loøng con,

Xa xăm thương nh mi moøn,

Thaùng ngaøy troâi chy hi coøn bao xa?

Voïng coå

Câu 1: Đôøi ngöôøi thoaùng qua trăm năm daøi ai coängđñuû, ñeâm nay nằm keà beân cha, loøng con haû heâ taâm nguyeän vui … vaày. Cha laø hình aûnh hoà nöôùc maùt ñaày. Con ñöôïc bôi taém trong nieàm thoûa maõn. Cuoäc haøn huyeân vôi noãi nhôù mong - Raïng rôõ nuï cöôøi laøn gioù thu phong. Nhöng con lo sôï moät ngaøy naøo ñoù, boùng cha giaø bieàn bieät ñi xa, ñeå nieàm vui con cht vào tan bieán.

Caây coù coäâi môùi troå caønh xanh laù

Nöôùc coù nguoàn môùi buûa khaép raïch soâng

Caâu 2: Lũy tre xanh ngăn my muøa gioù cuoán, ñaát caèn khoâ Sao Mai moïc treân đñoàng. Cha cn mn gaày vun, töôùi nöôùc gaøu soøng. Gian nan vôùi đñoâi baøn tay chai cng, mt nng hai sương ngaøy thaùng boân ba - Tuoåi thô naøo ñuû trí hieåu ñöôïc tình cha, voán khoâng lôøi trong aâm thaàm laëng leõ. Buoàn hay vui cha cuõng cam ñeå daï, như đñi dương, loøng bin c lng im.

Traêng thu daï khuùc

Nhôù thương vang voïng moãi chieàu veà khi vaéng cha

Taâm nguyn hiếu troøn, Rai röùt moõi moøn

Coøn trong taâm töôûng chaúng phoâi phai

Taác son ghi taïc loøng thaønh xin cha chöùng soi

Ngaøy ñeâm con mong hình boùng cha hin

Kh ñau tn ty sut ñi vì con bao thaùng năm

Voïng coå

Caâu 5: Loøng troáng traûi töøng ñeâm xa vaéng, noãi nhôù cha gaëm nhaám hoàn con trong tieáng naác ngheïn tuoân … traøo. Bieát baùm víu vaøo ñaâu ñeå tìm kieám höông vò ngoït ngaøo. Thöông cha laém! Laïnh söông tàn naám moä. Xoùt thaân taèm tuûi hoå phaän laøm con - Daãu treøo ñeøo vöôït nuùi leân non, cuõng khoâng theå ñong ñaày aân döôõng duïc. Tình cha nhö trôøi cao bieån roäng, con bieát laøm sao cho chöõ hieáu miên trường.

Tứ đại oán

Cây không phải là không muốn lặng, mà gió thật rằng chẳng chịu ngưng.

Lòng muốn phụng dưỡng cha già.

Ngày ngày mong, cha vẫn sớm tối an lành.

Con sẽ đau nỗi khổ sầu bóng hình cha đi.

Giờ đã xa, con khổ thấu tận trong lòng

Nhưng trái tim lưu lại sớm chiều, mà buồn vẫn chưa nguôi.

Hình bóng cha đang dần khuất tự trong sương

Bao đớn đau con bày tỏ lòng này

Xin Phật từ, cảm thương con trẻ nặng tình thương

Cầu cho cha đường xa dịu vợi

Trong thâm tâm rằng cha nhẹ bước vô sầu

Cha hỡi, cha có biết nỗi khổ hoằng nặng lòng con.

Caâu 6: Bôø mi gioït saàu öôùt ñaãm, thöông cha tha thieát ngaøn truøng dieäu thaâm. Naëng coõi loøng nhöng löïc baát toøng taâm. Baâng khuaâng nhôù laïi ngaøy con thô daïi. Trí ngoâng cuoàng gaây khoå luïy trieàn mieân - Cha xuaát hieän nhö moät vò thaàn tieân. Giuùp cho con vöôït qua bôø vaån ñuïc. Chæ loái con veà Pht Đà thaùnh ñaïo, cöûa t bi tònh khieát mi taâm hoàn. 

Phuùt vĩnh bit chuøng loøng con khoùc

L thương đñau nhc nhi tht da

Mong Cha truùt nheï öu phieàn

Vaõng sinh coõi Pht Thaùnh hieàn tònh nhaân.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515954
Số người đang online: 44