tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Hương Lòng Phật Đản

Thứ 6 | 21/06/2019
Lời vọng cổ Thích Đức Truờng Dựa bài thơ của Phật tử Đạt Nghiêm

Ngâm

(Nam)      Kính cẩn con mừng Phật Đản Sanh

   Mừng ngày kỷ niệm đấng cha lành

(Nữ)         Phật từ bao kiếp huân công đức

                 Đản hiện nhân gian chốn tục trần

Vọng cổ

Câu 1. (Nam) Thiên Trúc nghìn sau - vườn Lâm Tỳ Ni hơn hai mươi lăm thế kỷ, một sáng lịch sử đến nay vẫn còn mãi được lưu … truyền. (Nữ) Trăm năm hoa nở thật diệu huyền. Bốn bề cây cỏ xanh tươi thắm. Điểm nét rừng thiền bảy đóa hồng liên - (Nam) Trời cao mây trắng kết nhân duyên, che mát vườn Lâm Tỳ Ni trong khoảnh khắc. Phút giây này Vô Ưu thoắt hiện. Khi Hoàng Hậu vöøa đưa tay vịn nhánh.

Ngaâm:  (Nữ)     Muøa sen nôû thaùng tö veà

Böôùc chaân töø neûo soâng meâ giaät mình

Câu 2.   (Nữ) Cả nhân thiên mừng vui kinh ngạc, thái tử sinh ra đã mang vẻ phi thường. Bảy bước chân sen hương ngát Ni vườn. (Nam) Vua cha Tịnh Phạn mừng vui khôn xiết. Vì đã có người nối nghiệp đế vương – (Nữ) Nhưng trần gian còn lắm nỗi khổ tai ương, ví như ngục tù cảnh sanh, già, bịnh, chết. Thái tử nuôi chí xuất trần thượng sĩ. Nghe theo tiếng gọi của cõi xa xăm. 

 

Ngaâm

 (Nam)     Höông traàm nguyeän ñaøi minh quang

Thaùng Tö nguoàn coäi Öu Ñaøm troåû hoa

Lyù Töông Phuøng

 (Nam) Trăm hoa, hoa nở hương đời. Tươi thắm hồng thắm xanh trần gian. Đó là Người ơn cao quý. (Nữ) Xuất thân hiện ñôøi, tầm nguyên nhân khoå ưu bi. Sáng soi đạo vàng hoằng khai nguồn sâu chân lý. Quyết tâm tu trì. Ngày sau thoát sầu thế gian. Sáng soi đạo vàng hoằng khai nguồn sâu chân lý. (Nam) Quyết tâm tu trì. Ngày sau thoát sầu thế gian.

Vọng cổ

Câu 5. (Nữ) Vào một đêm sáng tháng tư khi trời còn chưa tỏ, quyết tầm ánh đạo, Thái tử vượt khỏi chốn cung … vàng. Đây A Nô Ma sóng cả ngập tràn. Chứng kiến một vì vương đài quí phái, đang hướng về cuối nẻo thâm san - (Nam) Một mình làm người hành khất lang thang. Chối bỏ phục y của một vì thái tử. Tạ từ Sa Nặc và ngựa Kiền Trắc, Người cắt bỏ tóc xanh gởi lại vương hoàng.

Ngaâm

      (Nữ)        Laâm Tyø Ni maõi voïng aâm

Röøng thieàn chuyeån phaùp traêng raèm tònh an

Câu 6. (Nam) Thái tử ra đi tầm ánh đạo cứu độ khắp muôn loài. Sáu năm khổ hạnh chốn non đoài. Một hôm người chợt hiểu con đường Trung đạo, khi nghe tiếng đàn lúc chùng lúc bổng, từ chú bé chăn trâu - (Nữ) Bốn mươi chín ngày đêm thiền định thở sâu. Quả Bồ Đề bỗng hoát nhiên đại ngộ. Trời người hoan hỉ nương theo lời dạy. Mạch nguồn chân lý trí tuệ huy hoàng.

(Nam)       Dù mấy ngàn năm đã trôi qua

      Hạnh đức Thế Tôn chẳng nhạt nhòa

(Nữ)         Với nén hương lòng mừng Phật Đản

                   Cõi Tâm phiền não chợt thăng hoa.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510788
Số người đang online: 29