tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Kính Mến Thầy

Thứ 6 | 21/06/2019
Lời vọng cổ Thích Đức Truờng Nhạc và lời của Dương Xuân Dưỡng

Nhaïc: Nam moâ A Di Đaø Phaät   (2 laàn)

Hoâm nay Thaày veà ñaây chuùng con xin kính chaøo Thaày. Trong giôø phuùt vui naøy, chuùng con bieát laøm gì ñaây. Chuùng con nguyeän tinh taán. Dieät tan tham saân haän. AÙnh ñaïo haèng mong tieán ñeán gaàn. Duø bao nhieâu gian khoå. Duø nhoïc nhaèn nguy khoù. Lyù töôûng chuùng con vaãn toân thôø.

Vọng cổ

Câu 1. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành hội ngộ, Phật tử chúng con vui mừng chào đón Thầy từ phương xa trở lại quê …. nhà. Niềm vui gặp Thầy hơn cả trân bảo ngọc ngà. Pháp giảng vi diệu từ kim khẩu Thầy là thần dược cứu người bị tai ương – Như giọt Cam lồ tưới mát tình thương, Thầy ân cần chỉ bày pháp diệu, lo lắng cho đàn con còn khờ dại, gieo hạt giống Phật vào vườn tâm thức.

Ngaâm

Thầy là hòn đảo bình an, giữa cuộc đời tan nát

Thầy là suối lành trong mát, giữa sa mạc khô khan

Câu 2.   Thương tưởng chúng sanh còn chìm đắm trong nguồn mê biển khổ, Thầy đã gieo chánh pháp Phật tâm để cứu độ muôn loài. Gói trọn tâm tư là cả một bản hoài. Với tấm lòng vị tha vô ngã. Thầy từ bỏ hạnh phúc tư riêng – Thương chúng sanh còn đau khổ triền miên. Thầy xoa dịu vết thương người khổ nạn. Cứu độ hàm linh mở đường giải thoát, cho người tục lụy tránh kiếp phong ba.  

Nhaïc

Thaày laø boùng caây che maùt chuùng con. Thaày laø aùnh saùng daét dìu ñôøi con. Thaày laø con thuyeàn thanh löông ñöa chuùng con ñeán bôø thôm höông. Thaày theo haïnh nguyeän phaùp vöông gieo göông laønh saùng soi möôøi phöông.

Vọng cổ

Câu 5.   Giữa đời ngũ trược ác thế dẫy đầy nhiễu loạn, dấu chân hóa độ của Thầy chẳng màng khó nhọc suốt đêm … ngày. Không quên lời hẹn tái hiện Ta Bà. Chèo thuyền Từ trong vòng sanh tử, rước chúng con dạo bến bình an - Thầy khai sáng dòng tuệ nhãn minh quang. Cho chúng con đàn chim lạc lối, kề cận bên Thầy nương tựa học tu, tìm chân giá trị cao cả của tâm hồn.

Thầy đã dạy con đường không lối

Để dạy con tánh tuyệt đối không hai

Thầy đã nói lên những lời không nói

Sẳn có trong ở tất cả mọi loài

Câu 6.   Chúng con như những kẻ cùng tử lang thang trong biển nghiệp vọng trần. Bài giảng của Thầy là trân quý tinh thần, hướng đạo con về đường thánh quả, dắt dìu con vào cửa Phật tâm – Tình Thầy sâu rộng nghĩa nặng diệu thâm. Nhö lời cổ đức đã từng khuyên dạy: “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”
                                            Ơn Thầy nặng tợ núi sông

Thắp đèn tuệ trí nhớ công lao Thầy

Tình ân giáo dưỡng nặng dầy

                Bờ kia giải thoát ơn này thấm đâu.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510788
Số người đang online: 29