tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Kính Thành Dâng Y

Thứ 6 | 28/06/2019
Thích Đức Trường

Ngâm

Đạo tràng rực rỡ bóng chư Tăng

Kiết giới an cư học hạnh lành

Chúng con phát nguyện lòng tinh tấn

Chánh pháp hộ trì mãi mãi luôn.

Vọng cổ

Câu 1. Vào ngày rằm tháng Bảy mỗi năm, Phật tử khắp nơi câu hội nhân ngày chư Tăng Tự Tứ hoan hỷ, sắm sanh pháp phục lòng nguyện cúng dâng chiếc y… vàng. Đầu nâng y, ba vòng đi nhiễu thẳng hàng. Chờ chư Tăng người thi ân chú nguyện, nhận y vàng khai sáng đạo tràng tâm – Chiếc Ca Sa mảnh ruộng phước thậm thâm, là phước lợi người gieo trồng tịnh đức. Nhân thiên hân hoan đón mừng đại lễ. Phút giây an lạc cõi lòng thánh thiện.

Thơ Vân Tiên

Hân hoan nhớ thuở xa xưa

Kế mẫu thương con dệt tấm y vàng

Đường kim mũi chỉ thẳng hàng

Tình thương mây gấm gởi ngàn lời trao.

Câu 2. Gởi gắm tình thương kế mẫu dâng y tại Ca Tỳ La Vệ cung hoàng. Đức Phật ba phen từ chối nhận y vàng. Người khuyên kế mẫu hãy dâng Tăng chúng, vì Người đã trọn đầy đủ  ba y – Thấy kế mẫu vẫn buồn bã ưu bi, Ngài tuyên thuyết pháp cúng dường lợi ích. Mong mẹ mình được phước lành tối thượng, tin tưởng sâu dầy nơi Phật Pháp Tăng.

Ngâm

Đạo tràng thanh tịnh cùng khắp xứ

Rực rỡ huỳnh y chiếu sáng ngời

Hương vị ngọt ngào Giới định tuệ

Công năng tu tập Chúng Trung Tôn.

Vọng cổ

Câu 5. Chư Tăng là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư dạy dỗ chúng sanh theo pháp xuất thế, quyết tròn tâm nguyện liễu sinh thoát tử chốn luân … hồi. Khơi dòng pháp nhũ, công đức vun bồi. Học theo hạnh Phật con đường giải thoát, đắc thành đạo quả chiến thắng ma quân – Lòng con ngưỡng vọng y vàng kính dâng, để chư Tăng làm hành trang pháp độ. Trên những bước đường hoằng pháp lợi sanh, tuyên truyền diệu pháp rạng rỡ hương đời.

Phật tử chúng con nguyện một lòng

Chí thành tha thiết ngưỡng cầu mong

Bồ Đề vun gốc xinh tươi mãi

Bát Nhã đơm bông tỏa ánh hồng.

Câu 6. Chúng con xin nguyện hồi hướng phước báu dâng Y làm chiếc thuyền từ phổ độ bể khổ sóng yên. Rừng thiền hoa nở phước huệ trang nghiêm. Mặt trời chánh giác huy hoàng vũ trụ. Pháp âm chuyển vận, quốc thịnh dân an – Nhờ lực chư Tăng vượt mọi nguy nan, bốn phương trăm họ ngâm câu hữu đạo. Và nguyện cha mẹ bảy đời quá khứ hiện tại của chúng con được nương tựa kim đài.

Buổi đầu tạo chút phước duyên

Phật từ tiếp độ uyên thuyên cửa thiền

Hành theo thế giới người hiền

           Sống đời tự tại an miền cảnh Tây.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515939
Số người đang online: 25