tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Mạch Nguồn Từ Bi

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Traêng thu daï khuùc

Boùn vun taâm ñaïo traûi loøng Töø nôi theá gian

Doài trao haïnh laønh, Chí nguyeän chaân thaønh

Thuø thaâm saâu cuõng chaúng oâm laâu

Ñoái nhaân ôn troïng töø taâm thieát tha.

Tình thöông bao la traûi khaép muoân loaøi

Vôi tan khoå haän sui nguoàn Töø Bi bao thaém töôi

Voïng coå

Caâu 1: Loøng töø quaûng ñaïi tình thöông nhaân aùi laø phöông thuoác maàu nhieäm làm vơi tan bao kh ly, giúp cho con ngöôøi tìm ñöôïc nieàm vui haïnh phuùc sinh … toàn. Nhö aùnh maët trôøi leân söôûi aám moïi taâm hoàn.  Gắn kết tình thương höõu tình muoân loaïi. Cho cuc đời không phải là những đổi thayXoá nhng ghen hn bun ti đắng cay. Cho con tim nh mang li trìu mến, thương người cuộc mộng tỉnh tỉnh say say, tự đọa đày trong nỗi lòng si ám

Caâu 2: Suoái nguoàn tình thöông chaûy vaøo taâm khaûm s laøm vôi tan bao noãi haän thuø. Cho chuùng sanh nieàm an vui giöõa coõi traàm phuø. Bôûi oaùn khoâng theå tan nieàm su haän, maø chæ gaây theâm khoå luïy v taâm – ‘Mieáng aên mieáng traû’ chất chứa hieåm thaâm, nhöùc nhoái veát thöông loøng đang vaáy muû. Sao chaúng doài trao phaùp haønh nhaãn nhuïc, laøm ñeïp cuoäc ñôøi baèng chuoãi ngoïc tình thöông.  

Lyù Traêng Soi

Bao tình thöông – Töø taâm phaùt khôûi nhaân quaàn – Traûi tình muoân phöông. Nhö meï thaùng ngaøy daøi, nghìn thu vaãn luoân khaéc ghi beân loøng – Caûnh boàng non, ñöôøng xöa thieân lyù keát ngaøn hoa – Ñaïo töø bi maøu saéc hoa töôi – Vöông thaém tình maõi voïng ngaøn sau.

Voïng coå

Caâu 5: Lôøi Phaät dy năm xưa như vn coøn vang voïng, caùc con haõy du haønh vì loøng thöông töôûng, vì haïnh phuùc vaø nim vui cuûa khp nhaân … quaàn. Loøng thöông töôûng vì lôïi ích coõi chaâu traàn. Giuùp nhaân sinh röûa loøng thuø haän, tònh hoùa taâm hoàn nhieáp phuïc saàu bi – Taâm ñöøng khoâ cöùng bôûi nhng him nghi, caûn trôû chaùnh kieán ñöôøng veà toái thöôïng. Hãy dang đôi tay yêu thương nồng ấm, dựng xây cuộc sống mãi như thiên đường.

Caâu 6:  Loøng töø chuyn hóa coäi reã tham saân, dẫn chúng sanh vào cnh gii an lành. Gieo maàm haïnh phuùc ý nim chân thành. Bi người với người chung dòng máu đỏ, ai ai cũng cùng một nỗi thương đau. Ñöøng ñeå loøng buøng leân ngoïn löûa khát khao, thieâu ruïi caû moät röøng coâng ñöùc. Haõy ñoái xöû nhau baèng tình thaân aùi, höôùng böôùc chaân ñi treân thaûm ngoïc nhaân töø.

Taâm töø traûi khaép muoân nôi

Giuùp ngöôøi thoaùt khoå, saàu vôi cõi loøng

Taàm veà choán caûnh non boàng

           Trôøi xanh maây traéng sen hoàng điểm tô.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515940
Số người đang online: 24