tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Mẹ Quan Thế Âm

Thứ 6 | 21/06/2019
Vọng cổ Thích Đức Trường Lời & Nhạc Trần Nhật Thành

Nhaïc

Laïy meï ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Xin meï töø bi cöùu ñoä chuùng con, ñeâm nay ngoaøi kia möa gioù baõo buøng, theá gian quaèn quaïi khoå ñau ñieâu linh. Laïy meï ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. đoái nhìn lời con khấn cầu thiết tha, tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, cúi xin mẹ chứng cho đời con.

Voïng coå

Câu 1: Coõi Ta-Baø la nguùt maùu oan khieân Baäc Ñaïi Só khoâng sinh vaøo Tnh quc, maø nguyn laøm chiếc ñoø ngang tri tình thương cho ngöôøi vôi bôùt noãi ưu … phin.  Taâm như ñi haûi chieác kiu thuyn. Quaùn nguyeän thanh aâm vaøo trong coõi theá. Caàu cho löûa nguïc hoùa ñaøi sen - Chaúng ngaïi ñöôøng toái boùng ñeâm ñen. Ñòa nguïc xuoáng leân luaân hoài qua laïi. Xem xeùt tieáng keâu ñau thương höôùng neûo. Tònh hoùa ñaïo traøng gia röøng göôm giaùo.

Caâu 2: Tieáng keâu cöùu nhö trôøi long ñaát lôû, caát leâân töø voâ löôïng kieáp khoå ưu saàu. Haàm choâng, vuoát hoå, bieån löûa ñuïc ngaàu. Ñaâu ñaâu cuõng ñaèng ñaèng saùt khí. Maùu xöông nhaày nhuïa, oaùn buûa hôøn giaêng - Chaäp chôøn aån hieän hình quyû nhe raêng. Töù höôùng tung hoaønh trong b khoå, Boà Taùt röng röng coõi loøng quaën thaét. Vaø ngheïn ngaøo nöùc nôû gioït chaâu rôi.  

 

Nhaïc

Nguyeän nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi cöùu khoå Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nguyeän nguyeän caàu cho ñaát nöôùc hoøa bình ngöôøi ngöôøi heát thöông ñau laàm than.Laïy meï ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Thaùng ngaøy loøng con vaãn haèng öôùc mong, ñeâm nay veà ñaây döôùi boùng meï hieàn, cuùi xin laïy meï xoùt thöông cho ñôøi con.

Voïng coå

Caâu 5: Quaùn AÂm T Ti tay cm tnh bình, tay kia phẩy cành dương liễu, hoùa thaân khp coõi hư voâ cöùu keû khoán khoå ñoä taän caû tam … ñoà.  Nhoû gioït Döông Chi tònh nöôùc Cam loà. Ñoâi maét nhaäp thaàn ñònh taâm quaùn chieáu. Kieát aán tam muoäi gheùp chöõ tình thöông - Töøng maûnh tình gioù buïi gôûi möôøi phöông. M taàm thanh cöùu khoå ñoä sanh voâ ngaïi. Ñaïi Bi Taâm chieâu nieäm ba ngaøn coõi. Höôùng chuùng sanh v töïa boùng an laønh.

Câu 6: Kính ly m Quan Thế AÂm vn loøng T thương xoùt, löôùt beø b ngn vôùt keû traàm luaân. Cho hoa nhaân thế troå vn muøa xuaân. Khoâng coøn caûnh ñieâu linh thoáng khoå. Khai bieån tình thöông dp tt tham saân – Liu rũ nhaønh dương xoa du lòng hung hăng. Vn trng hóa thân nghìn tay nghìn maét, M giuùp keû ñôn coâi đang laïc loái, tìm ñöôïc tình thöông keát maûnh höông ñôøi.

Quan AÂm ôi! Meï laø nguoàn thieän myõ
Röôùi vaøo nhaân gian git nưc maùt laønh

    Loøng con öôùc voïng chí thaønh

         Nöông veà baûn theå thôm caønh lieãu döông.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1689
Đang truy cập
Hôm qua: 226
Tổng truy cập: 520329
Số người đang online: 24