tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Mùa Hạ Năm Ấy

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Nhaïc

Muøa haï naêm aáy aùnh vaàng döông saùng ngôøi. Muøa haï naêm aáy Ñaáng Töø Bi giaùng traàn. Chim hoùt líu lo höông hoa nhaïc trôøi möøng ñoùn. Taâm thaønh haân hoan kính möøng Thích Ca ñaûn sanh. Ngöôøi hôõi coù nghe muoân trieäu traùi tim haùt ca höôùng veà Theá Toân sang trang ngaøy môùi. Ngaøy môùi theá gian vôi bôùt khoå saàu nieàm tin ñeán cho muoân loaøi “Phaät ngöï trong ta”. Möøng Phaät Ñaûn taâm thaønh con khaán nguyeän. Nguyeän noi göông saùng Ñöùc Töø Bi cöùu ñôøi. Xoùa bôùt ñau thöông, voâ minh traøn ngaäp moïi loái. Cho ngöôøi beân nhau, cuøng nhau ñaép xaây tình thöông.

Vọng cổ

Câu 1.  Roän raõ ngaøn hoa heù nuï cöôøi vöôøn Laâm Tyø Ni töng böøng ñua nôû, ñoùn aùnh vaàng döông Ñaáng Töø Toân xuaát hieän giöõa döông … traàn. Bình minh nhuoäm thaém aùnh saùng ngaàn. Ma Da Hoaøng Haäu loøng thanh thaûn, khoaùt aùo ra vöôøn daïo böôùc chôi - Maãu Hoaøng boãng döøng chaân thaån thô, moät ñoùa hoa tôï nhung tô xinh xaén. Lung linh tröôùc maét saéc huyeàn aûo. Đoïng thaém söông mai ñôïi chôø yù luyeán.

Câu 2. Ñoùa Ñaøm Öu toûa höông thôm ngaùt, Hoaøng Maãu ñöa tay nheø nheï níu laáy caønh. Trôøi rung ñaát chuyeån ñieåm ñieàm laønh. Khai hoâng höõu Ngöôøi giaùng theá, trieäu trieäu ngöôøi tieáng haùt haân hoan - Baûy böôùc chaân vaøng toâ taïo thaùi bang. Ñaát nôû sen hoàng naâng goùt ngoïc. Nhìn khaép boán phöông döøng thöôïng haï, Ngöôøi chæ ngay baûn ngaõ laø khoái ñoäc toân.

Nhaïc

Caàm tay ca haùt beân ñaøi sen saùng ngaàn. Loøng vui phôi phôùi daâng traàm höông cuùng döôøng. Cung ñoùn Nhö Lai Chö Thieân chö vò Boà Taùt. Taâm thaønh haân hoan kính möøng Thích Ca ñaûn sanh. Ngöôøi hôõi coù nghe muoân trieäu traùi tim haùt ca höôùng veà Theá Toân sang trang ngaøy môùi. Ngaøy môùi theá gian vôi bôùt khoå saàu nieàm tin ñeán cho muoân loaøi “Phaät ngöï trong ta”. Möøng Phaät Ñaûn taâm thaønh con khaán nguyeän. Nguyeän noi göông saùng Ñöùc Töø Bi cöùu ñôøi. Xoùa bôùt ñau thöông, voâ minh traøn ngaäp moïi loái. Cho ngöôøi beân nhau, cuøng nhau ñaép xaây tình thöông.

Vọng cổ

Câu 5.   AÙnh haøo quang böøng saùng ñeán tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, taïo caûnh vöôøn Laâm Tyø Ni theâm röïc rôõ phi … thuôøng. Hoa Maïn Ñaø töôi xinh veû caùt töôøng. Nhaïc troåi ngaân vang möøng ngaøy traåy hoäi. Chuyeån vaøo nhaân loaïi moät tình thöông - Naùo nöùc töng böøng saéc thaém khoe höông. Caû Nhaân Thieân töïu veà cung kính leã. Möøng Ñaáng Töø Bi toaøn thaân quyù. Töôùng toát trang nghieâm veû ñeïp vaïn phaàn.

Câu 6.   Ñöôøng giaùc xa lìa neõo meâ ueá tröôïc, vöôït thoaùt buøn nhô toûa chieáu ñaïo maàu. Cho theá gian ngaøy môùi vôi bôùt khoå saàu. Voi baïch töôïng saùu ngaø ñieàm laønh öùng moäng, khai nguoàn chaân ñaïo môû cöûa tình thöông - Chuùng con sanh ñôøi maït phaùp tai öông. May gaëp thuyeàn töø ñoùn caàu phaùp giaù. Mong Ñöùc Ñaïo Sö thuøy töø giaùo hoùa. Cho nhaân sanh thaáu leõ ñaïo chaân truyeàn.

Söông traéng ñaàu caønh laùc ñaùt rôi

Loøng con böøng daäy nhaïc ñaày vôi

Tröôùc toøa sen baùu xin thaønh kính

Ngaøy haï an vui khaép moïi nôi.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510792
Số người đang online: 32