tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Ngọc Quý Tam Bảo

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Truờng

Noùi loái

Cuoäc côø beå theá troø moäng aûo

Phuù quyù coâng danh aùng maây bay

Thöû hoûi baïc vaøng ñong baèng nuùi

Thaùc roài mua ñöôïc maïng hay chaêng!

Voïng coå

Caâu 1: Nhaân gian cho raèng vaøng baïc, traân chaâu laø nhöõng ñieàu quí nhaát, nhöng naøo coù ai mang theo khi nhaém maét xuoâi tay töø giaõ döông … traàn. Theá maø hoï vaãn maõi meâ trong bieån nghieäp voïng traàn. Troâi laên maõi trong voøng luïc ñaïo. Daäp doàn bao phen bôûi löôùi töû sanh - Chaát chöùa naøo bieát ñuû loøng tham, möu saâu keá ñoäc tranh giaønh vô veùt. Vöôùng maéc moài lôïi danh duïc laïc, nhö con thieâu thaân lao aùnh ñeøn töï ñoát.

Caâu 2: Troø aûo aûnh ai xui baøy veõ maõi, maø khieán bao nhieâu khaùch vui say phaûi ñoïa ñaøy. Bôûi maét öa xem huyeãn caûnh haèng ngaøy. Tai thích tieáng maät ñöôøng dua nònh. Muõi quen ngöûi muøi thôm baát tònh. Löôõi deät theâu laém chuyeän traùi ngang - Thaân ham muoán duøng gaám voùc loaïi sang. YÙù mô töôûng döôøng bao la vuõ truï. Con ngöôøi töï moäng du ngay traàn theá. Loanh quanh khoâng ai traùnh khoûi ñöôøng veà töû sanh.

 

Lyù Myõ Höng

Ngaøn höông, saéc vaøng ñieåm toâ Öu Ñaøm. Nôi ñaây Thaùnh Phaøm nöông, sôùm chieàu soáng vui an laønh. Töïa nöông töø aân khaép choán ta cuøng tieán tu. Ai ñaõ qua, maø khoâng döùt traàn duyeân. Töôi maùt trong laønh möôøi phöông ngoït doøng phaùp nhuõ. Khaép nôi ñöôïm nhuaàn aùnh ñaïo saéc vaøng töø bi.

Voïng coå

Caâu 5: Voøi voïi thaùp cao Tam Baûo töø toân uy nghi khaû kính, laø vieân ngoïc minh chaâu voâ giaù, laø con thuyeàn thanh löông ñöa con ngöôøi ñeán beán bình yeân haïnh phuùc mieân … tröôøng. Löïc Phaät, Phaùp, Taêng chaúng theå ño löôøng. Tònh taâm yù nöông töïa ñieàu cao quyù. Hieån baøy chaân taùnh lyù dieäu huyeàn khoâng - Ñòa nguïc khai môû khi nôû ñoùa baïch lieân. Röøng boãng röïc thôm muøi höông bieån. Ba ngoâi baùu thònh kyø duyeân phöôùc ñöùc, ñöa ngöôøi thoaùt qua khoûi chốn luaân hoài. 

Caâu 6: Nöông theo phaùp Phaät trôû veà Baûo Laïc, khoûi ñöôøng soáng cheát xoay laên, khoûi ñöôøng thoáng khoå khoûi thaân toäi tình. Nôi ñoù khoâng coù choán nguïc hình. Thaân khaåu yù thaûy thuaàn thaønh nghieâm tònh, saùu caên laønh môû cöûa kieán tri - ñoùn aùnh traêng thanh dieän muïc huyeàn vi. Gieo haït gioáng Phaät muoân thu baát dieät. ñôïi muøa hoa Töø Bi roä nôû, gaët haùi quaû baát dieät muoân ñôøi.

Ruùt göôm tueä chaët doøng tham aùi

Laùi thuyeàn ñôøi vaøo beán quy y.

Kieân trì Nguõ giôùi Tam quy

Môû loøng töø nhaãn Saân Si ñoaïn tröø.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515945
Số người đang online: 29