tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Nhớ Mẹ Ngày Vu Lan

Thứ 6 | 21/06/2019
Thích Đức Trường


Noùi loái

                                                 Queâ meï xa vôøi nghe nhôù nhung

           Ñoâng veà tieát laïnh buoàn moâng lung

         Naêm xöa aáp uû con loøng meï

Tuyeát phuû meânh mang gioù baõo buøng

Voïng coå

Caâu 1: Giaù laïnh bieån ñoâng söông taøn ñeâm quaïnh queõ, ñau thaáu taâm can buoát daï loøng con giöõa maây … ngaøn. Traàm laëng nhöng sao leä vaãn traøn. Nghìn kieáp muoân ñôøi con nhôù meï. Böôùc chaân ngaäm nguøi saàu bieác mieân man - Con coá daáu ñi noãi loøng ngoån ngang. Hình boùng meï giöõa taø döông dieâu tòch. Naèm traên trôû ñeám töøng gioït sao rôi. Maø nghe thoån thöùc loøng trong ñeâm vaéng.

Ngaâm:   Maát meï duø giaø cuõng aáu thô,

              Duø cao nhö nuùi cuõng mong chôø,                     

              Duø giaøu cuõng thaáy mình ñau khoå

              Duø soáng nhöng hoàn vaãn ngaãn ngô

Caâu 2:  Du chy khp thôøi tui tr treân caùnh ñng xanh luùa mơn ngaøo ngt, con vn loanh quanh trong tiếng m d daønh. Tình cuûa meï chan chöùa ngoïn gioù laønh. Thaùng ngaøy ñôn chieác moûi moøn söông laïnh. Nuoâi con khoân ln maùi đñu bc phai - Mùuøi thơm m vöøa đñng laïi vöøa cay. Tui xanh laëng leõ tröôøng ñôøi khoå aûi. Lo con thaâu canh m thöôøng thao thöùc. Như doøng sa ngt ñeâm ngaøy maõi tuoân.  

 

 Lyù Myõ Höng

Loøng con khoù nhoøa nghóa aân muoân ñôøi – Nuoâi con thaùng ngaøy qua sôùm chieàu tieáng ru eâm ñeàm – Meï ôi thôøi gian maùi toùc tô meàm ñieåm söông – Nôi beå daâu naøo phai naéng tình thöông – Thao thöùc ñeâm tröôøng nguoàn xöa ngoït doøng suoái chaûy – Daáu chaân meï hieàn khaéc taïc nuùi ñoài ngaøn thô.

Voïng coå

Caâu 5: Nhö Thaùnh nöõ Quan AÂm hieàn dieäu vôùi bình linh döôïc, meï ñaõ ban ñöùc cöùu sinh xoa dòu noãi thöông tang traàm thoáng cho con ñöôïc troïn giaác mô … noàng. Meï chaúng töø nan giöõa choán buïi hoàng. Duø lam luõ meï vaãn cöôøi bình d. Nhöõng tröa heø hay nhöõng tieát đÑoâng sang - Con ñöôïc soáng nhöõng ngaøy bình an, treân caùnh coø bay laû ñeâm ñeâm taàn taûo. Loøng bao dung meï theâu hoa keát gaám. Nhöng thieân thu con vaãn khoâng hieåu heát ân tình.

Chieàu hoâm aáy trôøi maây giaêng aûm ñaïm

Khoâng gian buoàn trong caûnh vaéng theâ löông

Khoùi höông ôi! Sao ñau ñôùn ñoïan tröôøng

Chieàu vónh bieät ngaøn thu ngöôøi hieàn maãu

Caâu 6: Vaúng nghe tiếng vng Vu Lan ngaøy haï, ngi bun nh m baøng hoaøng mưa ngaâu. Ngaøy m đñi con noùi chaúng troïn caâu.  Ngaån ngô tröôùc moä phaàn aâm döông caùch trôû, ánh mắt lệ nhòa thổn thức không yên - Mong cöùu meï thoát khoûi voøng oan khieân, hc theo hnh Muïc Kieàn Lieân Toân giaû, ngaøy raèm thaùng Baûy taâm thaønh dâng cuùng, nhôø ñöùc chuùng Taêng giaûi cöùu meï hieàn.

              Tröôùc loø traàm nghi nguùt khoùi höông

 Naêm voùc hieän chí thaønh ñaûnh leã

Ñöùc Nhö Lai xin ñoä höông linh meï

       an toïa lieân ñaøi vaõng caûnh Taây Phöông.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510783
Số người đang online: 27