tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Nhớ Ơn Thầy

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Chiều nay lá rụng rơi đầy

Nắng vàng lấp lánh, böôùc Thaày ung dung

Gy thieàn, từ ái Thầy ban

Cho con hòn đảo bình an cuc đời

Voïng coå

Caâu 1: Thời gian không gian có chuyển dời biến dịch theo dòng vô tận, nhưng lôøi daïy năm xưa ca thaày vn còn khc ghi vào tâm con treân vaïn bước du … trình. Thaày laø boùng caû bao la chan chöùa vaïn tình. Höôùng ñaïo con veà quy y cöûa Phaät. Thoaùt doøng caùm doã duïc laïc moài ngon - Cho con giöõ troïn taác loøng son, keà caän beân Thaày nghe lôøi giaûng daïy. Con nhö thöøa höôûng nieàm vui an laïc, töø nôi taän cuøng cuûa mieàn taâm thöùc.

Ôn giaùo döôõng moät ñôøi neân hueä maïng

Nghóa aân sö muoân kieáp khoù ñaùp ñeàn

Caâu 2: Cha meï nuoâi naáng taûo taàn hoâm sôùm cho con troïn veïn voùc daùng hình haøi. Nhöng hueä caên taêng tröôûng giöõa sen ñaøi. Laø ôn ngöôøi thaày chaêm nom döôõng duïc. Môùm cho con töøng doøng söõa phaùp, chæ cho con yù nghóa leõ soáng ngaøy mai - Thaày thöôøng daïy ñöôøng ñôøi laém noãi choâng gai, loái vaïn no quanh co ñaày chướng ngại, con haõy duøng ñoâi giaøy boïc nhung nhaãn nhuïc, ñeå tha hoà löôùt gioù buïi traàn ai.

Lyù Caây Boâng

Coâng ôn löu daáu lôøi daïy haèng ghi, ôi Thaày ôi. Thanh löông chaâu toaøn phaùp giôùi theo Thaày ñi. Loøng con quyeát taâm chaúng sôøn coù boùng Thaày Töø Bi. Loøng con quyeát taâm chaúng sôøn coù boùng Thaày Töø Bi.

Voïng coå

Caâu 5: AÙnh maét töø hoøa cuûa thaày nhö maïch nguoàn suoái maùt, chaûy vaøo taâm khaûm hun ñuùc cho con bao öôùc voïng cuûa nghieâm … töø. Tình thöông lai laùng chaúng oaùn chẳng cöøu. Xoùt thöông chuùng sanh coøn chìm trong khoå naïn, Thaày daét vaøo ñöôøng giaûi thoaùt vieân thoâng - Nhö oâng laùi ñoø ñöa khaùch sang soâng, chaúng quaûn tuoåi giaø ngaøy đêm taàn taûo. Thaày ñoùn con veà töø laàm meâ laõng töû, goäi saïch trong con bao noãi öu phieàn. 

Ngâm

              Nét hân hoan tràn ngập giữa trái tim

Vì ñaõ gaëp bậc Chân sư con ước tìm

Caâu 6: Thaêm thaúm chieàu daàn buoâng theo naêm daøi thaùng roäng, tình Thaày vaãn loàng loäng giöõa trôøi cao. Lung linh chieáu toûa nhö töøng aùnh traêng sao. Soi roïi loøng con moät nieàm tin maõnh lieät, vaøo ngöôøi Thaày saùng suoát bieát bao – Thaày aân caàn giuùp con vöôït bieån thöông ñau, cho con ñieåm töïa laàn veà beán Giaùc. Tìm laïi maûnh traêng queâ “Baûn lai dieän muïc”, theo lôøi chæ daïy chaân thaät cuûa Thaày.

Con neùp mình nöông aùnh töø quang

Quay trôû veà töø beå thöông tang

Ñieåm giaùc ngoä töï taâm xuaát phaùt

         Khôi maïch nguoàn nôi ñaïo Thaày ban.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510781
Số người đang online: 26