tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Nỗi Lòng Di Mẫu

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Lyù son sắc

Nghe phaùp aâm tuyeân baøy, höông thaám saâu trong loøng, Kieàu Di Đàm haân hoan. Hoa xuaân ñöôøng queâ xöa. In daáu chaân muoân haïnh. Thaúng loái taâm an laønh. Hoàn trong saùng soi muoân ñôøi. T bi thaém töôi maøu hoa. Tuøy duyeân sôùm nöông thaân vaøng. Ñoàng nhau böôùc leân ñaøi sen.

Voïng coå

Caâu 1: Có ai hay một buổi sớm kia Kiều Đàm Di Mẫu đã dâng lời thỉnh bạch: Kieáp hoa daõi daàu maù hoàng nhieãm buïi voâ minh queân taùnh Phaät, nay boãng toû ngoä taùnh linh xin Phaät töø bi cho nöõ giôùi ñöôïc thieát laäp Ni … ñoaøn. So vôùi haøng nam nhaân töï bieát chuùng con chaúng kieän toaøn. Nhöng coá doài trao haïnh nghieäp trong moãi khaéc, để cho dòng hueä trí ta làn höông - Saâu caïn danh vaên chí tn mười phöông. Lắng trong gạn đục chöùa doàn thêm tieàm löïc. Thoaùt ly ch ñi meâ traàn o aûnh, nöông thuyn t coäi Boà Ñeà thaúng böôùc.

Ngaâm: Tuoåi xuaân chaúng meán ñöôøng taøi saéc, Son treû khoâng maøn neûo lôïi danh. Moâi hoàng buoåi aáy heát thoa son. Maøy cong, toùc uoán cam ñaønh ñoạn.

Caâu 2: Nhö ñeå thöû loøng nhi nöõ, Phaät chöa ñaùp lôøi thænh nguyeän tha thieát cuûa Di Maãu Kieàu Ñaøm. Bôûi ñöôøng ra khoûi chn tuïc trn phaøm. Sng khoâng giađñình, kheùp mình trong khuoân khoå, cuõng nhö söù maïng hoaèng phaùp thaät laém gian nan - Baûn taùnh yeáu meàm nhi nöõ khoù ñöông mang, traùch nhieäm naëng neà thieâng lieâng cao caû. Bởi tình thương phải đồng hành cùng trí tuệ, mới là chìa khóa ñoä thoát khaép quaàn sanh.

Lyù Ba Tri

                    Quay goùt sanh töû ñaûo ñieân

Queâ cuõ chaäp chuøng ñöôøng xöa chaân böôùc

Trôøi xuaân naêm thaùng thieát tha

Thích nöõ Öu Ñaøm nghe phaùp nguyeän saâu

   Neâu chí khí cao thanh, treân kim toøa quy nöông

Voïng coå

Caâu 5: Ñeå öôùc nguyeàn trôû thaønh leõ thaät, neûo daàu xa, ñöôøng daàu toái, hoäi chuùng Kieàu Ñaøm Di töï xuoáng toùc, chaân traàn, maëc chieác vaøng y baù naïp quyeát chí ñaêng … trình. Naøo ngaïi ñöôøng xa thaêm thaúm muoân nghìn. Töø nôi thaønh Ca Tyø La Veä ñeán nôi Phaät Đöôøng tn Xaù Ly - Laám maøu caùt buïi thaân nöõ nhi. Chaân phoàng söng vì daëm tröôøng söông gioù. Neâu cao chí khí hoàn queâ giaùc tænh, daâng lôøi nguyeän öôùc laäp giôùi Ni ñoaøn.

Ngaâm: Lôøi vaøng uûy nhieäm, noái yù nguyeàn thöïc hieän phaùp moân. Haïnh quyù baûo toàn, theo daáu böôùc saéc son duõng tieán

Caâu 6: Thöông noãi khoå nöõ doøng hoï Thích, toân giaû A Nan ñaõ vaøo taâu xin vôùi ñöùc Phaät Ñaø. Ñeán laàn thöù ba, Phaät môùi ban phaùp ngoïc ngaø. Neáu nöõ giôùi chaáp thuaän taùm ñieàu Kænh phaùp seõ ñöôïc gia nhaäp vaøo chuùng hoäi xuaát gia - Caûm nghe taùm phaùp hoàn ñaïo bng ngaân nga, Öu Ñaøm hoa nôû trong taâm khm. Nöõ doøng thieàn haïnh troøn taâm nguyeän, quyết saùng soi trí Thaùnh ñaïo löu truyeàn.  

Gioøng gioáng Kieàu Ñaøm göông thaúng tieán,

Vui nieàm xuaát tuïc rạng chöùa huøng bi

Maùu Ni chuùng đñaõ khaéc ghi maøu chí khí

Moät maûnh hoàn öu myõ cuûa tieàn nhaân.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1634
Đang truy cập
Hôm qua: 134
Tổng truy cập: 515368
Số người đang online: 9