tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Oai Đức Niệm Phật

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Phaät toaøn giaùc khai hương Baùt Nhaõ

AÙnh nguyt quang buoâng ta chín tng

Roõ thoâng diu-lyù sieâu-qun
Taâm tr
ung yù thin tònh thuaàn coõi chôn.

Voïng coå

Caâu 1: Muoân thaúm traàm luaân ñöôøng sanh töû, khoù ai vónh vieãn thoaùt ly ñöôïc noãi khoå ñau ñeø naëng kieáp soáng con … ngöôøi. Ñaày ñoïa nhaân sinh lôõ khoùc lôõ cöôøi. Loanh quanh trong caên nhaø löûa tam giôùi. Nhaän laàm coõi laïc choán traàn ai - Ñeán khi löûa chaùy ñaàu haïn tam tai. Thaân chòu khoå naõo voâ cuøng voâ cöïc. Nhö rôi vaøo chaûo daàu aâm cung ñòa nguïc, nieäm töøng nieäm noùng boûng ñau ñôùn.

Caâu 2:  Thoï khoå hoâm nay naøo phaûi do ai gaây taïo maø bôûi chính mình ñaõ chieâu caûm töø muoân kieáp saâu daày. Chôù keâu la than khoùc nghieäp sa laày. Haõy gaén taâm vaøo caâu nieäm Phaät theo ñieäu traàm boång cuûa tieáng nim ngaân nga - Ñeå ngaøy thaùng maõi laø nhöõng ñoùa hoa. Caâu nieäm Phaät xa daàn ñeâm naõo ruoät. Taùnh saùng suoát chieáu vaøo thaân nguõ uaån, tònh hoùa taâm hoàn baèng tieáng nieäm hoàng danh.

 

 

Lyù Caây Boâng

Lieân hoa oai ñöùc hoàng nieäm töø danh. Ôi ngöôøi ôi. Taây phöông con nguyeàn daán böôùc nôi ñaøi sen. Duø laâu khaù laâu chaúng maøng coù Ñöùc Töø möôøi phöông. Duø laâu khaù laâu chaúng maøng …coù Ñöùc Töø… möôøi phöông…

Voïng coå

Caâu 5: Phaùt loøng Boà Ñeà tin saâu nguyeän thieát, nhaát taâm nieäm Phaät caàu sanh veà coõi Taây Phöông cuûa Ñöùc Töø Phuï Di … Ñaø. Khaùc haún traàn oâ giöõa choán Ta Baø. Ao thaát baûo baûy haøng lôùp lôùp. Ngöôøi sanh veà toïa ngöï giöõa kim lieân - Ñuû moïi thaéng duyeân phöôùc ñöùc voâ bieân. Chöùng voâ sanh nhaãn nöông thuyeàn töø nguyeän. Ngaøy ngaøy nghe phaùp mieàn vi dieäu, töø tieáng hoùt chim Coäng Maïng Taàn Giaø.

Caâu 6: Haõy laéng taâm tö vaøo caâu nieäm Phaät ñeå nghe loøng thanh thaûn tôï hoà thu. Neáu ñöôïc thaân ngöôøi maø chaúng chuyeân tu. Khaùc naøo nhö ngöôøi ñeán nuùi baùu, baïc vaøng voâ soá laïi veà tay khoâng - Ñeâm ngaøy haï thuû chaúng caàu vieãn voâng. Ñi ñöùng naèm ngoài khoâng rôøi Phaät hieäu. Khi tuoåi thoï phaàn duyeân maõn haïn. Phaät cuøng Thaùnh chuùng röôùc toïa sen vaøng.

Chí thaønh nöông töïa baäc Löôõng Tuùc

 Ñöùc Töø Bi cöùu ñoä khaép quaàn sanh

 Con nguyeàn giöõ maõi trong loøng

Hieäu danh Phaät Toå khôi doøng thieän taâm.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510780
Số người đang online: 27