tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Pháp Âm Tịch Mặc

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường


Nói lối

Chieàu daàn buoâng tieáng nhaïn gieo saàu

Boùng laëng leõ mô hoàn nguyeät tueá

 Loøng hoaøi caûm Ta La Song Thoï

Ngoõ Tòch Maëc ñöôøng veà tònh giaùc

Vọng cổ

Câu 1. Tieáng gioù vi vu giöõa Thaønh Caâu Thi loäng naéng, laøm chaïnh noãi nhôù moät ñaáng Cöùu Theá töø giaû huyeãn thaân vaøo coõi Nieát … Baøn. Theá nhaân khoù ngaên ñöôïc ngaán leä tuoân traøn. Bôûi töø nay maét tueä khoâng coøn saùng nöõa. Boùng toái bao truøm che phuû maøn ñeâm. Cuoäc soáng nhaân gian roài sao ñaëng aám eâm, khi taâm con ngöôøi coøn nhieàu si meâ duïc laïc. Ñeå cho traùi tim loøng quaán vaøo trong tö töôûng. Chaát chöùa nieàm ñau haän saàu cao nguùt.

Câu 2.   Baäc Töø  Toân sao ngöôøi ra ñi voäi vaõ, ñeå cho theá nhaân thöông xoùt ngaäm nguøi. Song thoï Ta La cuõng ruû laù gieo saàu. Hoa Maïn Ñaø buoàn rôi laõ chaõ. Chim röøng xao ñoäng caát tieáng thaát thanh - Voïng nieàm hoaøi khaéc khoaûi töøng canh, khaùc naøo nhö ngheù con maát boùng meï. Laïc loái kieám tìm leä nhoøa daùo daùc, böôùc chaân veà caûm thaáy bô vô.

Traêng thu daï khuùc

Böôùc, chaân toân Phaät ñöa ngöôøi veà nôi thöùc taâm.

Boán laêm naêm tröôøng

Dong ruoåi daëm ñöôøng

Nhuaàn caên cô quaû maõn döông gian 

Xaû thaân nhö moäng vaøo nôi saéc - khoâng.

Vọng cổ

Câu 5. Coù phaûi chaêng vì muoán theå nhaäp caùc phaùp laø voâ thöôøng - khoå khoâng - voâ ngaõ, maø ñöùc Nhö Lai vónh vieãn rôøi khoûi choán döông …  traàn. Tröôùc phuùt ra ñi Ngöôøi daïy baûo aân caàn. Tu taäp phaùp naøy lìa taát caû, duïc laïc aùi nhieãm kieâu maïn voâ minh – Töï mình giaûi thoaùt xa lìa töû sinh. Khoâng ñeå duïc voïng hoaønh haønh trong taâm trí. Trang nghieâm thanh tònh doøng dieäu phaùp. Laáy Giôùi Ñònh Tueä laøm traân baûo töôøng thaønh.

Câu 6: Vì say meâ tham ñaém trong saéc taøi danh lôïi maø theá nhaân ñaõ gaây neân thaûm cuoäc töông taøn. Voïng tình kieán chaáp giaû caûnh mô maøng. Naøo bieát saéc thaân chæ laø beøo maây duyeân hôïp theo qui luaät vaän haønh cuûa thôøi gian - Töôùng haønh caùc phaùp nhö boùng phuø tang, sanh dieät taïo xoay khoâng bôø khoâng meù. Phaät chaúng tham öa kheùo tröø caùc duïc, döôùi taøng Ñaïi Giaùc ñaïo quaû vieân thaønh.

Phaät ñeán bôø kia döùt tröø caùc khoå,

Höôûng nieàm vui laïc daïo coõi Nieát Baøn

Loøng thaønh chí nguyeän ñeä töû chuùng con

         Theo lôøi tu taäp Phaùp doøng Ma Ha.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510786
Số người đang online: 28