tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Pippala! Nỗi Nhớ

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Traêng thu daï khuùc

Saùu, caên thanh tònh con veà thaêm caây Baùt La.

Phaùp ñaïo phoå truyeàn 

Nôi Phaät ñònh thieàn

Taàm chôn höông trí lyù saâu xa

Vieãn ly hö voïng böøng khai ñoùa sen.

Voïng coå

Câu 1: Pippala ôi! Nhôù moät buoåi xöa naøo xao xuyeán gioù, laù rung vui taáu nhaïc taøng caây che phuû boùng an … laønh. Ta chaáp tay hoài töôûng daï chí thaønh. Nhìn caây nhôù ôn ngöôøi Ñaïi Ñònh. Boán chín ngaøy ñeâm söøng söõng nuùi cao - Loøng an tònh chaúng heà nao nuùng. Daãu chöôùng ma tìm phöông haõm haïi. Ngöôøi höôùng taâm vaøo nôi coõi tònh. Tueä minh saùt con ñöôøng chaân lyù.

Caâu 2: Rung chuyeån chuyeån rung caây trí tueä, gioù boán phöông ñaùnh thöùc moãi con ngöôøi. Ñeå tìm laïi nieàm vui chan chöùa nuï cöôøi. Baäc vó nhaân söông pha tuyeát laïnh. Khoå haïnh nuùi röøng roøng raõ saùu naêm - Phaùt lôøi ñaïi theä döôùi taøng raâm. Neáu khoâng tìm ra aùnh ñaïo maàâu nhieäm, khoâng thaáu leõ huyeàn vi vaïn phaùp, thì Ngöôøi khoâng rôøøi duø thòt naùt xöông tan.  

 

Noùi loái

Boà Ñeà thoï töôi thm nhaân sanh

Töï ngaøn xöa söû saùch löu danh

Höông Trí Tueä voïng mieàn tænh thöùc     

Voâ dư troøn saùng coõi dieäu thanh 

Voïng coå

Caâu 5: Trong moät sôùm sao mai vöøa chôùm nôû, ñòa taàng voâ minh taâm thöùc töø muoân thöôû boãng rôøi raõ tan … taønh. Vôùi trí hueä cuûa thaùnh ñaïo taùm nghaønh. Nhö Lai ño thaønh quaû Voâ sanh bt dit, nieàm vui hæ laïc saâu saéc voâ bieân - Ngöôõng voïng nhìn caây baûy tuaàn thaát ñaàu tieân. Ngöôøi nghieäm chaân phaùp con ñöôøng haïnh phuùc, coù kh năng nhuaàn gi caáu nhim, döùt saïch khoå luïy chng ng Niết Baøn.

Câu 6: Coù ngaøy sinh cuûa baäc Ñaïi Giaùc maø caây Pippala hoùa thaønh Boà Ñeà thoï mãi ngàn sau bất diệt. Sung maõn öôm noàng nhöõng laù xanh. Caêng ñaày chaát tinh nhöïa soáng, duø traõi qua bao thôøi bao thöôû ñoåi thay - Söï soáng laø maây trôøi chim hoùt böôùm bay. Thì caây haõy laø doøng nhöïa ñaïo lyù. Laø nguoàn myõ thieän ñieåm trang hoa traùi, vì li ích chư thieân vaø caû muoân loaøi.   

Pippala vang khúc ca huyn diệu

Hiển hiện dòng Pháp Bảo minh anh

Tỏa ánh đo huy hoàng miên viễn

Ngọn truyền đăng lưu mãi ngàn sau.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515940
Số người đang online: 25