tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Sa Bàn Diệu Đế

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Nói lối

Thuyền ai lối lạc biển trùng dương

Sóng to cuồn cuộn quyện khói sương

Thắc thỏm sầu giăng lòng rối rắm

Nghĩ về cố quốc dạ vấn vương.

Vọng cổ

Câu 1:  May mắn thay giữa trùng dương biển khổ, Đấng Pháp Vương Vô thượng Đại hùng Đại lực xuất hiện như một vì sao sáng chiếu rạng đến muôn ….người. Thông điệp Ngài trao cao cả tuyệt vời. Đem bốn diệu pháp soi đường taêm toái, cho người lạc lối vững dạ giöõa trôøi thaâm - Quay về nương tựa hòn đảo tự tâm, nhận r lầm mê khối đời giả huyễn. Theo böớc chân xưa cuûa ngaøn chư Phật, thức niệm tầm cầu lời vàng giải thoát.

Câu 2:  Năm tháng trôi lăn biển đời sanh tử, mộng giấc Nam Kha c lúc phải rụi tàn. Khổ đau vương vấn tình hận ngập tràn. Mỹ sắc, tiền tài, lầu cao cửa rộng, quyền sang chức trọng chỉ là làn khói hương bay - Hoá điên hoá dại, ngỡ ngàng ñaéng cay. Mang một nỗi niềm riêng buồn vạn c. Biết tỏ cùng ai cho cạn dòng Kh Đế, khi sanh già bệnh chết lần đui bên chân.

 

Ngaâm

Tối thượng pháp soi đường Chân Lý

Nghóa thm huyền hương ngát Ưu Đàm

Lyù Caây Boâng

Ma Ni traân quyù maàu ngoïc coøn ñaây, ôi ngöôøi ôi. Bao naêm choân vuøi saâu laéng theo thôøi gian. Naøo ñaâu maát ñaâu maõi saàu, thöùc trí töø böøng khai. Naøo ñaâu maát ñaâu maõi saàu, thöùc trí töø böøng khai.

Vọng cổ

Câu 5:  Dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm tư duy thiền định, bằng tuệ nhãn Đức Thế Tôn đã tìm ra được nguyên nhân gây nỗi thương….sầu. Phát khởi ánh sáng chân lý nhiệm mầu. Cho năm anh em Kiều Trần A Nhã nơi vườn Lộc Uyển ngộ pháp thượng sư. Rui xà kèo cột chẳng chỗ gá nương, căn nhà Tham Ái không cn tạo dựng nữa.

Não phiền chướng nghiệp tham sân

Đang dần đoạn diệt nào phân Thánh phàm.

Câu 6:  Bát Chánh Đạo con đường duy nhất đưa chúng sanh vào trong ci Lạc thường. Lũ Vương ma than thôû chán chường. Ai, ai sẽ còn là thn bằng quyến thuộc, khi thế lực chúng đang dần r tan - Sa bàn Diệu Đế ñöôøng v Lc Bang, khơi mch tình thương ci nguồn hạnh phúc. Cho vạn hồn đơn sống lại những ước mơ, cho niềm vui tri rộng đến mun loài.

Hoa Đàm trổ nụ ngàn năm

Hương đưa bát ngát chữ Tâm gợi về

Lắng nghe pháp diệu Bồ Đề

Quần sanh lợi lạc trọn bề yên vui.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515954
Số người đang online: 34