tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Thái Tử Đạt Đa

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Ngaâm

Giöõa thinh khoâng toûa moät vaàng traêng

Ñeâm laáp laùnh aùnh huyeàn vi dieäu

Lyù Caây Boâng

Nhaân gian vui ñoùn Ngöôøi haï phaøm sanh, ca baøi ca. Giang sôn töôi hoàng khaép choán hoa ñeøn giaêng. Thaàn daân öôùc mong moõi moøn, ñoùn boùng Ngöôøi Thaønh Vöông. Thaàn daân öôùc mong moõi moøn, ñoùn boùng Ngöôøi Thaønh Vöông.

Voïng coå

Caâu 1: Vôùi taøi trí thoâng minh vöôït böïc laïi theâm taùnh khieâm cung nhaân töø baùc aùi, thaùi töû Ñaït Ña laø trung taâm ñieåm tình thöông cuûa bao … ngöôøi. Neùt maët vui töôi trang nhaõ nuï cöôøi. Nhöng Vua cha Tònh Phaïn caûm thaáy loøng baát oån, thaùng ngaøy lo sôï moøn moõi öu tö – Lo rng Thaùi töû s tm ñaïo ra khoûi Thaùi hö. Taïo moái buoäc raøng cho con mình daàn queân laõng. Xaây ba toøa cung ñieän ngaøn tieáng nhaïc, tuyeån caàm giai saéc doïn ñöôøng gia thaát.

Caâu 2: Nhìn thaáy noãi khoå cuûa kieáp nhaân sinh khi daïo boán cöûa thaønh La Veä, thaùi töû saàu caûm baát giaùc ñeå ngaán leä tuoân traøo. Loøng thoån thöùc trong tieáng noùi ngheïn ngaøo. Thaân theå roài cuõng theo doøng sinh dieät, chòu caûnh sanh giaø beänh cheát saàu bi – Giaác moäng daøi vui nhung luïa cuoàng si, giôø tan bieán cho Ngöôøi bieát leõ thaät. Ñôøi chaúng ñeïp nhö maøu töôi saéc, chæ thoaùng qua trong caûnh vaät traàn ai.

 

Lyù con saùo

 Trong, nhaân gian - Söï soáng daãy ñaày ñôùn ñau

Muoân ngaøn vaïn loái saàu trao - Thöông taâm gieát choùc töông taøn - Nguyeän mong aùnh ñaïo chaân baøy - Ñöa muoân ngöôøi quy nöông chaùnh phaùp - Cho thanh tònh bao toäi loãi xöa - Lôøi tu haønh ghi taâm vun boùn - Ñeå thaân xuoâi veà choán thanh cao.

Voïng coå

Caâu 5: Thaùi töû vôùi nieàm suy tö khaéc khoaûi thoá loä cuøng Daø Du coâng chuùa, “Maét trong cuûa em roài seõ môø ñuïc, moâi ñoû cuûa em roài seõ uùa hoen … maøu. Thôøi gian ñieåm toâ laøn da lôùp söông moài. Nghe trong ta trong em vaø moïi ngöôøi ñeàu bò taøn phaù tröôùc buùa thôøi gian. Taát caû chæ coøn laø khoaûnh khaéc môø tan. Roài mai naøy thaân xaùc vuøi choân trong dó vaõng.” Ñeå loøng thaùi töû bieát bao nieàm khaéc khoaûi, höôùng taàm ñöôøng giaûi thoaùt ñoä muoân ngöôøi.

Ngaâm:             Ra đi rồi lại trở vào

Phút giây chia biệt dạt dào tình thương

Song đây tiếng vọng vô thường

Tình riêng gát lại chọn đường xuất gia

Caâu 6: Boán böùc töôøng thaønh cao ngaát, khoâng theå ngaên ñöôïc yù nguyeän taàm ñaïo chaân thöôøng. Chaâu traàn daïo goùt treân vaïn neõo ñöôøng. Thaùi töû doác loøng mong caàu ñaïo thoaùt khoå. Hoïc phaùp töø nhöõng baäc chöùng ngoä cao saâu - Nhöng duø khoå haïnh baát cöù nôi ñaâu. Vaãn khoâng laøm cho saàu vöông döùt khoûi. Ngöôøi nghieàn ngaãm nôi röøng saâu nuùi thaúm. Töï mình thaép ñuoác toûa aùnh ñaïo vaøng.      

                        Đöôøng giaûi thoaùt, coäi boà ñeà

Taâm cao, haïnh caû, veïn theà öôùc xöa

Vui taàm aùnh ñaïo lyù maàu

Ngöôøi xa tuïc luïy, qua caàu Dieäu Nhö.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1689
Đang truy cập
Hôm qua: 226
Tổng truy cập: 520319
Số người đang online: 14