tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Theo Chân Người Xưa

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Nhaïc

Moät ñeâm traêng saùng Ñoâng thaønh Ca Tyø La Veä. Treân löng Kieàn Traéc baêng ngaøn saâu tình Sa Naëc Thaùi töû Taát Ñaït Ña muoân daëm ñöôøng xa khi nhaân gian coøn yeân giaác say noàng. Töø bieät nhung gaám mong tìm thaáy ñaïo. Bao naêm röøng thaúm nuùi cao nguy hieåm quanh mình. Vöõng böôùc vôùi nieàm tin vöôït ñeâm daøi voâ minh khi nhaân gian coøn taêm toái treân ñöôøng ñi.

Vọng cổ

Câu 1.   Khoaùt chieác aùo caø sa du haønh treân vaïn neõo ñöôøng hoïc ñaïo, Thaùi töû Só Ñaït Ña theo daáu ngöôøi xöa thaép leân ngoïn ñuoác taàm aùnh ñaïo … vaøng. Chòu bao khoå luïy Ngöôøi cuõng chaúng maøng. Chæ mong thaáy con ñöôøng haïnh phuùc, thoaùt khoûi saàu öu giöõa choán döông gian - Ñang tan taùc trong kieáp soáng laàm than. Chen chuùt lôïi danh vì tham vì duïc, moài say ñaém trong tröôøng caûnh moäng. Sao baèng töï an thaân boài taâm taùnh.

Câu 2.   Phuù quyù traêm naêm nhö tuoàng moäng aûo, luaân hoài saùu neõo taïo hoùa xoay vaàn. Cuoäc ñôøi thay ñoåi ñoåi thay bao laàn. Traûi qua maáy ñoä nöông daâu baõi beå. Kieáp traàm luaân ngaùn laém theá nhaân ôi - Soáng thaùc bao laàn gioït leä rôi. Mong caàu chaúng toaïi muoân laàn oaùn thaùn. Hoäi ngoä chi nhöõng ñieàu oan traùi, aùi aân ly bieät ñoaïn tröôøng xoùt xa.

Nhaïc

Ñem aùnh ñaïo thieâng gieo khaép quaàn sanh mang an vui vaø giaûi thoaùt traàm luaân. Con ñaõ veà ñaây nôi böôùc ngöôøi ñi noi göông xöa nguyeän noái böôùc tieàn nhaân. Loøng bao vui söôùng khi veà beân chaân Phaät. Bao naêm moõi moøn öôùc mong ñeán ñöôïc beân ngöôøi. AÙnh saùng ñaõ roïi soi loøng con traøn nieàm tin con ñang mong veà ñeán beán bình an.

Vọng cổ

Câu 5.   AÙnh ñaïo böøng soi ñeøn chaân lyù, saùng töïa trôøi sao ñöa ngöôøi trong moäng trôû laïi queâ … nhaø. Nöông aùnh töø quang cuûa ñaáng Phaät Ñaø. Cho ngöôøi nheï bôùt caâu tang haûi, cho keû möu sinh ñau khoå nheï vôi - Ñem nieàm vui traûi khaép nôi nôi, phaù boùng Voâ Minh töông taøn ñen toái. Ñeán bôø kia con ñöôøng giaûi thoaùt, laø töø bi trí tueä cuûa muoân loài.

Câu 6.   Con ñaõ veà ñaây loøng traøn vui söôùng. Bao naêm öôùc mong ñöôïc ñeán beân Ngöôøi. Daãu röøng thaúm nuùi cao quanh mình nhiu nguy hieåm. Con vöõng böôùc vôùi nieàm tin tuyeät ñoái. Khaéng khít yeâu thöông giao tình hòa vuõ truï vò tha - Hoïc theo Phaät taàm loái xuaát gia, mong cöùu ñoä muoân loaøi trong saùu neõo. Daãu maùu ñaøo rôi xöông tan thòt naùt, hoaëc trôøi long ñaát lôû caûnh tôi bôøi.

Nguyeän noi theo böôùc tieàn nhaân

Hoài qui tònh nghieäp ñaïo chaân dieãn maàu

Thöùc nieäm giaùc ngoä taàm caàu

           Nöông thuyeàn Baùt Nhaõ xaây laàu Dieäu Nhö.

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1689
Đang truy cập
Hôm qua: 226
Tổng truy cập: 520329
Số người đang online: 14