tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Thuyền Từ Diệu Pháp

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Lyù Ba Tri

Muoân kieáp suy töôûng ñaûo ñieân

Ñau khoå daäp doàn ngaøn muoân tham ñaém

Giôø ñaây thaân xaùc naùt tan.

Khaéc khoaûi taâm hoàn chan chöùa leä rôi.

Con thaép neùn taâm höông, daâng taâm thaønh quy y

Vọng cổ

Câu 1.   Baøn tay chaép lieân hoa cung kính höôùng veà Ñaáng Ñieàu Ngöï, con nay xin laéng loøng thanh tònh trang nghieâm qutröôùc sen … ñaøi. Phöôùc duyeân thieáu keùm lầm lạc bao ngaøy. Con khoâng sôùm gaëp ñöôïc thuyeàn töø diệu phaùp. Lôõ gaây ra cảnh luïy phieàn ña mang – Bởi taâm gieo troàng haït gioáng lầm than, saùt sanh, troäm caép, taø daâm, voïng ngöõ. Để giờ đây con chu cnh ñoïa ñaøy, sống trong đêm dày vô minh tăm toái.

Câu 2.   Con vaøo ñôøi vôùi taâm tö dao ñoäng thieáu hieåu bieát neân gây bao oaùn bao hôøn. Hoá nhaân tình kia chia caùch ñoâi ñaøng. Lôøi cay tieáng ñaéng ngaäm nguøi trao gôûi. Keû ngoaûnh maët ngöôøi laïi quay löng, ñoái dieän nhau maø loøng nhö naùt nhö tan – Trong kieáp soáng luaân hoài voâ taän traùi ngang, neûo töû sanh nguoàn meâ laën nguïp. Nay con nhaän ra thaáy mình noâng noãi. Queân maát ñöôøng veà thaát nieäm laõng xao.

 

Nói lối

Göông loøng saùng tôï trôøi sao

Voâ caáu voâ nhieãm thanh cao saùng ngôøi

Thöùc taâm giuõ saïch buïi ñôøi

Traàn duyeân thò hieâïn naøo rôøi baûn taâm.

Vọng cổ

Caâu 5.   Bôûi chöa bieát töôùi taåm haït gioáng thöông yeâu vaøo vöôøn hoa taâm thöùc, neân con maûi coøn ñeå khoå ñau traøn laáp laøm ñen toái caû thaân …  ñôøi. Dong duoãi chaïy theo haïnh phuùc xa vôøi. Taâm tö löu luyeán veà nôi quaù khöù, boû hình baét boùng suy töôûng töông lai – Taâm quanh quaån trong buoàn giaän hieåu sai. Xem thöôøng chaân taâm Ma Ni baûo ngoïc. Daãm ñaïp leân treân luaân thöôøng ñaïo lyù. Ñeå cho thaùng naêm hoøai nieäm u saàu.

Caâu 6.   Con xin thaønh kính saùm hoái bao nhieâu toäi loãi lôõ laàm từ bấy lâu nay. Nguyeän xin laáy nöôùc cam loà tònh thuûy, daäp taét naõo phieàn laãn öu tö. Soáng moät ñôøi taâm haèng tænh thöùc, theo ñaïo lyù chôn truyeàn vöôït neûo oan khieân – Thöïc taäp nuï cöôøi hôi thôû hoaøng lieân, öôm haït gioáng toát vun troàng trí hueä. Hoïc pheùp quaùn chieáu töï taùnh caùc phaùp. Ñem nguoàn vui haïnh phuùc ñeán muoân loài.

Taäp nhìn, taäp hieåu thaät saâu

Thoaùt voøng sanh töû traàn lao daõi daàu

Ñaøi sen con nguyeän hoài ñaàu

Nöông thuyeàn Baùt Nhaõ ñaïo maàu chôû che.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1689
Đang truy cập
Hôm qua: 226
Tổng truy cập: 520327
Số người đang online: 21