tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Tiếng Chuông Ban mai

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

                                          Chieàu taø boùng toái nhuoäm döông traàn

        Söông ñeâm che phuû daëm ñöôøng queâ

        Giaác moäng daøi daïo böôùc leâ theâ

        Say cuoàng voïng aûo moät ngaøy heát 

Lyù Giao Duyeân

 Nghe tieáng chuoâng - ngaân. Gôïi loøng se –thaét. Vaêng vaúng chuoâng - chuøa. Nôi choán queâ – ngheøo. Moät tieáng keâu – thanh. Xoùa nghieäp ñôøi traàn – ai. Ai coù tha - phöông xa caû taâm mình. Nghe chuoâng chuøa döøng böôùc laõng du. Cho taâm laønh roäng môû töø bi.

Voïng coå

Caâu 1: Vaêng vaúng xa ñöa voïng tieáng chuoâng ngaân nhö gôûi lôøi keâu goïi khaùch phuø du voïng traàn döông theá, chôù say caûnh tan thöông theo doøng tuïc luïy bieát bao khoå leä chan … hoøa. Töø khi môùi loït loøng ñaõ caát tieáng khoùc oaø. Nhö baùo tröôùc cuoäc ñôøi thoáng khoå, maø bao ñôøi chìm trong giaác moäng töû sanh - Giöõa doøng luaân hoài voâ taän loanh quanh. Ai laø ngöôøi khoâng qua caûnh sanh, giaø, beänh, cheát. Vui khoå, buoàn khoå laø maøn chöôùng nghieäp höôùng con ngöôøi đi vaøo neûo ñöôøng taêm toái.

Caâu 2: Kieáp ngöôøi roài cuõng taøn phai theo doøng thôøi gian sinh dieät ñeå cho ngaøn naêm voïng tieáng u hoaøi. Noãi khoå ñau chaát caû non ñoaøi. Tham, saân, si, haän quay cuoàng trong coõi duïc, ñeå kieáp duyeân nghieäp nguoàn soùng lao xao - Moäng sen vaøng thoaûng giaác chieâm bao, nhö gioït söông mai laâu daøi chi ñoù. Khi cöûa chieàu boùng ñôøi kheùp laïi, thì ta cuõng ñeán luùc nhaém maét xuoâi tay.

 

 

Noùi loái

Chuoâng khuya nheø nheï ñieåm ngaân vang

Phaù maøn u tòch chn khoâng gian

Goïi thöùc khaùch traàn ñeâm say moäng

Giaùc tænh hoàn meâ roän taâm can

 

Voïng coå

Caâu 5: Tieáng chuoâng ban mai xeù tan maøn ñeâm daøy taêm toái, giuùp ngöôøi vöôït qua noãi khoå giöõa choán buïi … hoàng. Ñoùn aùnh vaàng döông töôi caûnh non boàng. Cho coõi ñôøi vôùi nieàm vui an laïc, soáng chan hoøa trong haïnh phuùc tình thöông – Xoùa heát naõo phieàn u uaån laãn tai öông. Trí tueä saùng soi nghe hoàn thanh thaûn. Boán muøa hoa nôû beân doøng nöôùc, döôùi naéng möa vaãn töï taïi trong loøng.

Caâu 6: Taän coäi nguoàn xa xa tieáng chuoâng vaãn ngaân nga khuùc dieäu huyeàn. Thôm löøng chaân böôùc traûi loái non tuyeàn. Röøng saâu khoå haïnh y ñôn maûnh, döôùi coäi Boà Ñeà khai hoa chaân lyù, Phaät Ñaø thaønh töïu ñaïo quaû chaâu vieân – Vaøo trong nhaø löûu cöùu keû tieàn khieân, laéng nheï saàu thöông tieáng loøng caûnh tænh. Giöõa lôùp khoùi môø phaûng phaát traàm höông nguyeän, nhö vaãn coøn vöông vaán boùng hoa Ñaøm.

Ñöôøng veà coõi Laïc roäng bao la

           Chí thaønh caàu nguyeän Ñaáng Phaät Ñaø

Soi höôùng chæ neõo tröø aùch naïn

               Loái veà chaân ñaïo traùnh phong ba.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1594
Đang truy cập
Hôm qua: 115
Tổng truy cập: 510792
Số người đang online: 34