tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Tỉnh Mộng

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Vöông ñaøi hoà moäng töïa laø bao

Coù-khoâng tan hôïp choán lao xao

Giöït mình chuoâng ñoå ngaân thaùnh thoaùt

Tí taùch ñeâm veà noãi ngaùn ngao.

Voïng coå

Caâu 1: Ñaém say caûnh tröôøng ñôøi hoa aûo moäng, thaân ñaø traûi bao kieáp soáng tænh tænh meâ meâ roän bao ... laàn. Troài laên laën nguïp choán chaâu traàn. Böôùc chaân lung laïc maøn danh lôïi. Thaû hoàn theo böôùm ngaøn lôøi thô - Khoâng gian hôø höõng khuaát daàn trong mô. Sanh töû xoay vaàn trong khoå luïy. Naøo bieát nhö aùng beøo troâi lôø löõng, giöõa thaùng naêm daøi phuø du chôùp boùng.   

Caâu 2:  Taàng maây nhaáp nhoâ laên taên gôïn soùng, cho töøng phieán ñaù naéng roïi aùnh vaøng. Chöõ yeâu laàm meâ aûo giaùc beõ baøng. Chôït rôi hun huùt ñöôøng tô ñöùt ñoaïn, xa daàn caùnh dieàu söông khoùi môø tan - Tim buoàn xeù naùt nhöõng taâm cang. Töông tö day döùt ñeâm naèm thao thöùc. Loøng vöông vaán coá nhaân hoaøi öôùc voïng. Quaån quanh hoùa kieáp töï thieâu thaân.

 

Ngaâm thô 

Mng hay thc trn gian coøn nguyeân ñoù
Tnh hay meâ, taâm vöôùng bn laøm gì

Đt la loøng thp saùng vaïn nieàm tin

Theânh thanh böôùc ñöôøng traàn buoâng heä luïy

Voïng coå

Caâu 5: Lang thang maõi chôït phuùt giaây moäng Nam Kha böøng tænh, muoân thaúm röøng saâu vaïn lyù ñöôøng tröôøng tha thieát voïng quay … veà. Hoà göông soi boùng aùnh traêng theà. Laëng leõ ngoài trong khoaûng trôøi yeân aéng. Loøng döôøng troáng roãng töïa gioù maùt trong - Chaúng vöông chuùt buïi hoàng saéc khoâng, döôùi taøng raâm thieàn ñaêng chieáu toû. Lung linh aùnh saùng gioù höông dìu dòu. Cho hoàn taâm an tònh giöõa ñeâm daày.

Caâu 6: Sương thm lnh, thaém vaøo loøng nhaân thế, coù biết ñaâu chim hoùt n anh ñaøo. Ngun nguùt nieàm rieâng haïnh phuùc traøo daâng. Doøng tch dit xoùa tan nim mng o. Sc sanh tn thượng diu biết laø bao - Chim tung mình vươn ti đñnh tri cao. Daâng trn vn taâm tư vaøo hin hu. B sau lưng nhng mtđñường reùo goïi. Cho ta tìm ra boùng daùng chaân thöôøng.

Mai naày, coøn coù muøa Xuaân

Chi xưa ny lc, hương daâng ngt ngaøo

Ngaøn hoa cười đñoùn nng ñaøo

AÙnh dương rc r dt daøo chaân taâm.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515939
Số người đang online: 23