tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Xuân Di Lặc

Thứ 3 | 18/06/2019
Thích Đức Trường

Noùi loái

Tri xuaân Di Laëc eâm hoøa

Rt raøo yùđño lieân toøa thin căn

Vì đñi m rng taâm năng

Nuï cöôøi hoan hæ thuyeàn ñaêng loái veà

Voïng coå

Caâu 1: Giôø phuùt thieâng lieâng giao thöøa môû cöûa nghinh truyeàn di phong tieáp phöôùc, tröôùc leã ñaøi daâng höông caàu tân nieân vui ñoùn Xuaân Di Laëc mieân … tröôøng. Ñaát trôøi giao thoa höông vò caùt töôøng. Bao yù xuaân möøng vui khaùnh ñaûn. Ñoùn ñöùc Ñaïi Só duõ aùnh oai quang - Nuï cöôøi hoan hæ giaùng hieän nhaân gian. Laøm vôi tan bao tuûi phieàn khoå luïy. Boán muøa höông ngaùt xuaân Di Laëc. Chan chöùa tình thöông ñaïo vaøng muoân thöôû.  

 

Caâu 2: Chöa tôùi kyø giaùo hoùa ñöông lai kieáp, neân Di Laëc Boà Taùt coøn ngöï Thieân Cung röïc rôõ huy hoaøng. Hoùa thaân phöông tieän thuyeát phaùp chæ ñaøng. Neáu ai saún nieäm laønh töôûng Phaät. Boà Taùt tuøy duyeân trì hoä ñoä sanh - Thoaùt khoûi löôùi meâ taø kieán loanh quanh. Xa laùnh traàn tuïc daïo thieân cung coõi. Nguyeän Suaát ñaø nhöùt sanh thaân caän. Heïn truøng phuøng vaøo tam hoäi Long Hoa.  

 

Noùi loái

Löng mang tuùi vaûi gaäy vaøng

Thung dung töï taïi buoäc raøng theá gian

Vì ñôøi chòu laém gian nan

Veïn tình nhaân loaïi xoùa tan khoå saàu

Voïng coå

Caâu 5: ÖÙng tích Song Laâm bieät danh Phoù Ñaïi Só, xaûo quyeàn phöông tieän thuyeát khai chaùnh phaùp ñoä thoaùt muoân … ngöôøi. Traùn nhaên, buïng lôùn, mieäng chôùm nuï cöôøi. AÙnh maét vui töôi chaâu du khaép neûo. An nhaøn töï taïi daïo böôùc khoan thai - Hoùa ñoä traàn duyeân tuùi vaûi hoa khai. Chaúng neä gian nan bieån traàn khoå luïy. Ngöôøi mang nuï cöôøi vaøo trong nhaân theá. Nhö ñoùa hoa xuaân töôi maùt coõi loøng.

Caâu 6: Ngoïn gioù xuaân thoåi vaøo trong taâm khaûm, ñaùnh thöùc bình minh reùo gi chaân trôøi.  Nuï cöôøi hoan hæ Boà Taùt vaøo ñôøi. Chaúng ngaïi vui cuøng luïc traàn saùu taëc, giôõn ñuøa nhöõng ñöùa beù nhieãu quaáy luïc caên - Taâm chaúng ruùng ñoäng voïng nieäm laêng xaêng. Ngöôøi thöôøng daïy theå taùnh voán töï nhieân khoâng theâm bôùt. Keû troäm laáy laáy chaúng ñöôïc, ngöôøi veõ veõ chaúng troïn thaønh.

 

Höông hoa taùn leã xöng danh

Ñoùn möøng Di Laëc haï sanh döông traàn

Giao thöøa röôùc leã sanh thaàn

Nguyeän caàu ñaát nöôùc muoân phaàn an vui.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515945
Số người đang online: 16