tin tuc ngay nay

CỬA VÀO PHẬT PHÁP

Ý Nghĩa Cài Hoa Hồng

Thứ 5 | 20/06/2019
Thích Đức Trường

Ngaâm

                            (N)          AÂn cha meï voâ bieân khoù t

Hôn bieån saâu hôn caû hö khoâng

    (Nam)       Laáy chi saùnh ví cho ñoàng

         Bieát chi ñeàn ñaùp xöùng coâng ôn ngöôøi

Phi vaân ñieäp khuùc

 (N) Ñeán thaùng… baûy Vu Lan veà, ngöôøi con …  nhôù ôn sinh thaønh, con caøi boâng, ñoùa hoa töôi hoàng. Töôûng ñeán meï cha nieàm hieáu aân … con hoaøi nieäm saâu daøy coâng ôn…(Nam) Töôûng ñeán meï cha nieàm hieáu aân … con hoaøi nieäm saâu daøy nghĩa ôn.

Vọng cổ

Caâu 1 (N)  Moãi muøa thu laù vaøng laùc ñaùc rôi laø luùc muøa Vu Lan - Baùo Hieáu trôû laïi, laø dòp ñeå moãi ngöôøi con Phaät laéng loøng töôûng nhôù ñeán hai ñaáng sinh … thaønh. (Nam) Ngöôøi ñaõ cho con voùc daùng hình haøi. Tröôùc ngoâi Böûu ñieän trang nghieâm töôûng nieäm. Chuùng con caøi leân aùo moät ñoùa hoa – (N)  Bieåu töôïng nieàm vinh haïnh coøn meï cha, khi con nhaän maøu hoa hoàng ñoû thaém. Cha hoaëc meï maát laø caøi ñoùa hoàng töôi. Coøn maát caû song thaân laø nhaän caønh hoa traéng.

Ngaâm

          (Nam) Meï laø Phaät ñaïi nguyeän hoùa thaân.

                      Meï laø hoa, hoa ñeïp tuyeät traàn.

           (Nữ)   Meï laø nöôùc, nöôùc chaûy voâ ngaàn.

                      Cuoäc ñôøi meï chæ bieát hieán daâng.

Caâu 2: (Nam) “Maát” hay “coøn” baàu thöông yeâu dòu ngoït laø ñieàu lôùn lao quyù nhaát trong ñôøi. Ñaõ söôûi aám hun ñuùc cho con ñöôïc neân ngöôøi. Tieáng haùt aàu ô cuûa meï treân voõng keûo keït.

(N nhạc)  Ví daàu caàu vaùn ñoùng ñinh. Caàu tre laét leûo gaäp gheành khoù ñi. Khoù ñi meï daét con ñi, Con thi tröôøng hoïc meï thi tröôøng ñôøi.

(Nam)  Treân coõi ñôøi khoâng coù tình thöông naøo, so saùnhđñược söï hy sinh thầm lặng cuûa meï cha.

 

Ngaâm

 (Nam)  Meï cho con taát caû, Heát quaûng ñôøi tuoåi xanh. (N)   Caû thöông yeâu dòu ngoït, Roäng hôn bieån trôøi xanh.

Vng c

Caâu 5. (Nam) Meï ôi! Chæ coù meï môùi cho con nhöõng gì caàn coù trong cuoäâc ñôøi vaø trong kieáp soáng, maø theá gian naøy con tìm ñaâu cho ñöôïc moät taám chaân … tình. Khi ñaõ lôùn khoân hieåu ñöôïc doøng ñôøi. Con môùi hieåu heát tình thöông cuûa meï, thì meï ñaõ veà theá giôùi voâ öu – (N)  Phaûi chi meï coøn soáng ñeán hoâm nay, con seõ ñöôïc caøi maøu boâng ñoû thaém. ñeå sung söôùng töï haøo con coù meï, maøu keát buoàng tim huyeát nhuïc thaâm tình.

Nhaïc

  (Nam) Meï, meï laø doøng suoái dieäu hieàn. Meï, meï laø baøi haùt thaàn tieân, laø boùng maùt treân cao, laø maét saùng traêng sao, laø aùnh ñuoác ñeâm ñen khi laïc loái. (N)  Meï, meï laø loïn mía ngoït ngaøo. Meï, meï laø naõi chuoái buoàng cao, laø tieáng deá ñeâm thaâu, laø naéng aâm nöông daâu, laø voán luyeán yeâu thöông cho cuoäc ñôøi.

Caâu 6. (Nam) Tim meï ñaõ ngöng nôi doøng suoái laïnh, con seõ choïn cho mình hoa hoàng traéng trinh nguyeân. (N) Ñeå troïn nieàm hieáu thaûo vôùi maãu thaân. Muøa Vu Lan veà hoa hoàng töôûng nieäm. Raèng meï luoân soáng maõi giöõa tình thaân – (Nam) Maøu hoa hoàng, ñoû, traéng con kính daâng. ñeàu laø tình yeâu thöông daønh cho meï. Neáu gaây loãi laàm trong tim meï, người haõy aên naên, cho maét meï vôi saàu.

(N)        Coâng cha nghóa meï cao vôøi,

           Nhoïc nhaèn chaúng quaûn suoát ñôøi vì ta.

(Nam)        Neân ngöôøi ta phaûi xoùt xa

   Ñaùp ñeàn nghóa naëng nhö laø trôøi cao.


Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 320
Pháp Âm: 1639
Đang truy cập
Hôm qua: 193
Tổng truy cập: 515954
Số người đang online: 50